Abdullah Murat KÖPRÜLÜ
İmar ve Şehircilik Müdürü

Öz Geçmiş :

A. Kuruluşu: 5393 sayılı Belediye Kanununu ve  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ve Standartlarına dair yönetmeliğe istinaden kurulmuştur.

 

B. Teşkilat Kuruluşu

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Personel yapısı aşağıda belirtilen şekildedir.

a. Müdür

b. Memur

c. İşçi

d. Hizmet Alım İşçisi

 

C. Müdürlüğün teşkilat yapısı aşağıdaki gibidir.

a. Müdür

b. Müdür Yardımcısı

c. Planlama Birimi

d. Ruhsat İskan Birimi

e. Harita Birimi

f. İstimlak – Emlak Birimi

g. Kaçak İnşaat Birimi

h. Numarataj Birimi

 

D. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü Personelinin Görev, Yetki ve Sorumlulukları

İmar ve Şehircilik Müdürünün Görevleri

1. İmar İşleri Müdürlüğünü Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Müdürlüğün yönetiminde tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3. Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5. Müdürlük bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6. Müdürlüğün çalışma usul ve esaslarını belirleyip, programlayarak çalışmaların bu programlar doğrultusunda yürütülmesini sağlar.

7. Müdürlüğü bünyesinde görev yapan personelin tüm iş ve işlemleri zamanında ve doğru olarak yerine getirmesini sağlar.

8. Müdürlüğün bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye sunar.

 

İmar ve Şehircilik Müdürünün Yetkileri :

1. Müdürlük ile ilgili yazışmalarda birinci derece imza yetkisi.

2. Müdürlüğün harcama yetkilisi ve müdürlükte çalışan personelin birinci disiplin amiri yetkisi. Müdürlüğün işlevlerine ilişkin görevlerin, Başkanlık Makamınca uygun görülen programlar gereğince yürütülmesi için karar verme, tedbirler alma ve uygulatma yetkisi.

3. Disiplin Amiri olarak personeline, mevzuatta öngörülen disiplin cezalarını verme yetkisi.

4. Müdürlük emrinde görev yapan personele, ilgili yönetmelik çerçevesinde  performans değerlendirmesi yapmak, ödül ve takdirname, yer değiştirme gibi personel işlemleri için bağlı bulunduğu Makama önerilerde bulunma yetkisi.

5. Sorumlu olduğu personellerin yıllık izin kullanış zamanlarını tespit etme yetkisi.

6. Müdürlüğün ihale yetkilisidir.

7. Müdürlüğünün faaliyet alanına giren konularda ilgili kişi, birim ve kuruluşlarla haberleşme yetkisi bulunmaktadır.

 

İmar ve Şehircilik Müdür Yardımcısı Görevleri

1. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünü, Müdürün olmadığı zamanlarda Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Müdürlüğün yönetiminde Müdürden sonra tam yetkili ve sorumlu kişidir.

3. Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Müdürlüğün sevk, idare ve disiplininden sorumludur.

5. Müdürlük ve ilgili yazışmalarda Müdürden sonra birinci derece imza yetkilisidir.

 

Planlama Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Mevcut imar planını uygulamak.

2. Mevcut imar planına ilave imar yapmak veya revizyon yapmak.

3. Mevzi imar planı yapmak.

4. Meclis toplantı gündemindeki imar konularını hazırlar, meclis toplantılarına katılır.

5. İmar mevzuatıyla alakalı olarak talep halinde Hukuk Müşavirliği’ne görüş bildirir.

6. Basın Yayın Müdürlüğünden havale edilen, basında çıkan imar mevzuatıyla ilgili incelenmesi istenen haber küpürlerini inceler değerlendirir, cevabi yazıları hazırlar.

7. Belediye içi ve dışı kurumlardan ve Müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir.

8. Bağlı bulunduğu amirin kendisine vermiş olduğu benzer görevleri de yerine getirir.

9. Planlama ile ilgili olarak arazi çalışmasını yapar.

10. Biriminde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirir. (Görev tanımlarını hazırlar ve Başkana sunar.)

11. Başkanlık tarafından yapılması istenilen konuların uygulanmasını sağlar ve kontrol eder.

12. İç ve dış ilişkilerde ciddi, titiz, yazıya dayalı, yetkilere uygun, Belediye itibarı yükseltici   biçimde davranır ve davranılmasını sağlar.

13. Üst yönetimce yapılması istenen özel (arızi) görevlerin yapılmasını sağlar.

14. Birime giren ve çıkan bilgilerin gizliliğini kurallara uygun bir hassasiyetle korur.

15. Birimde yürütülmekte olan tüm faaliyetlerin kanun, kararname, yönetmelik, Belediye Meclis ve Encümen Kararlarına uygun yönetilmesini sağlar.

16. Personelin yürütmekte olduğu faaliyetleri izler.

17. Belediye amaç ve hedeflerine bağlı olarak kadrosunun iş bölümünü düzenler. 

 

Planlama Biriminin Görevleri

1. Mevcut imar planında değişiklik veya mevzi imar planı yaptırmak isteyen kurum, kuruluş veya kişilerin dilekçesi ve ekleri kabul edilerek kayda girilir, eksiklikleri varsa giderilir ve tamamlanan dosya için ilgili kurum ve kuruluşların görüşleri alınır görüşler uygunsa konu Belediye Meclis gündemine teklif olarak sunulur.

2. Belediyemiz Karar organı olan Meclisin almış olduğu kararlar, kanuni gerekçeleri belirtilerek açık ve anlaşılır ifadelerle, yazım ve imla kurallarına uygun şekilde Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’nde hazırlanarak oluşan kararın, Birimimize geldikten sonra ilgili kurumlara veya vatandaşlara yazışmaları yapılır, plan tadilatı yapılacaklar için ilan metni hazırlanır ve 1 ay süre ilan edilmesi için Belediyemiz Basın Yayın Müdürlüğü’ne gönderilir.

3. Kabul edilen plan tadilatı veya mevzi imar planı imar kanunu şartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir uygulamaya geçilir.

4. İşlemi tamamlanan tadilat planı veya mevzi imar planının bir sureti ve arşivde muhafaza edilir. 

5. Yeni imar planı yapılacak alan hektar olarak belirlenir.

6. İhaleyi kazanan plan müellifi ile sözleşme imzalanır.

7. Sözleşme şartlarına uygun olarak hazırlanan plan Belediye Meclisinde incelenir, uygun görülürse kabul edilir. Beğenilmeyen yerlerin düzeltilmesi yaptırılır. 

8. Kabul edilen planlar imar kanunu şartlarına uygun olarak gerekleri yerine getirilir, ilanı yapılır ve uygulamaya geçilir.

9. Meclis Toplantılarına katılarak imar konuları hakkında önceden hazırlanan imar planları ile ilgili gösterimler yapmak.

10. Birim Sorumlusu, İmar ve Şehircilik Müdürü, Başkan Yardımcısı ve Başkanın verdiği arazi (diğer) görevleri yapar veya yaptırır.

11. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkındaki Kanun'un ilgili maddelerince merkezde devam etmekte olan kentsel dönüşüm alanlarının ihale şartnamesi gereği takibini yapmak.

 

Ruhsat İskan Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Ruhsat ve İskan Birimini İmar ve Şehircilik Müdürü ve Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Birimin yönetiminde tam yetki ve sorumlu olan kişidir.

3. Çalışmalarını, yasal olmak kaydıyla, yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Birimin sevk idare ve disiplininden sorumludur.

5. Biriminde çalışanların görev, yetki ve sorumluluklarını belirler ve yazılı hale getirir. (Görev tanımlarını hazırlar ve Başkan’a sunar.)

6. Birimin büro ve arazi çalışmalarını program dahilinde yürütülmesini sağlar.

7. Birimin personelinin tüm iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirir.

8. Birimin bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye bildirir.

9. Belediye içi ve dışı kurumlardan ve Müdürlüklerden gelen talepleri değerlendirir.

 

Ruhsat İskan Biriminin Görevleri

1. 3194 sayılı İmar Kanunu,

2. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği

3. 2464 sayılı Belediye Gelirler Kanunu,

4. 5226 ve 3386 sayılı kanunlarla değişik 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu,

5. 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu,

6. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yönetmeliği,

7. Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik,

8. 708 sayılı Yapı Denetim Kanunu ve İlgili Yönetmeliği

9. Otopark Yönetmeliği

10. Sığınak Yönetmeliği

11. Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik,

12. Yapı Malzemeleri Yönetmeliği,

13. Asansör Yönetmeliği  95/16/AT  (26420 Sayılı)

14. Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği (29296 Sayılı)

15. Türk Mühendis Ve Mimar Odaları Birliği Elektrik Mühendisleri Odası Asansörlere Ait    Elektrik Mühendisliği Hizmetleri Yönetmeliği  (28009 sayılı)

16. Makine Emniyeti Yönetmeliği 2006/42/AT (27158 sayılı)

17. Elektrik İç Tesisleri Proje Hazırlama Yönetmeliği

18. Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği

19. Elektrik Tesisleri Proje Yönetmeliği

20. Elektrik Tesislerinde Topraklama Yönetmeliği

21. Binalarda Enerji Performans Yönetmeliği

22. Petrol Kanunu

23. Yapı Denetimi Hakkında Kanun

24. 2872 sayılı Çevre Kanunu,

25. 167 sayılı Yeraltı Suları Kanunu 

26. 3213 sayılı Maden Kanunu

27. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu

28. Maden Kanununda ve Bazı Kanunlarda Değşiiklik Yapılmasına Dair Kanun

29. Kaplıcalar Yönetmeliği

30. Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği

 

Yukarıda sıralanan kanun, yönetmelik ve ilgili standartları doğrultusunda;

 • Planlı bölgelerde yapılacak binaların zemin etüt arazi çalışmaları sonucunda hazırlanmış olan jeolojik ve jeoteknik zemin etüt raporlarını değerlendirerek onaylamak,
 • Mimari, statik, elektrik ve mekanik tesisat projelerini ve ilgili projelerde yapılan tadilatları inceleyerek onaylamak,
 • Yeni Yapı Ruhsatı, Tadilat, Tamirat, Yıkım, İlave, Yeniden Ruhsat, Asansör Tescil Belgesi taleplerini değerlendirmek ve işlemlerini sonuçlandırmak,
 • Yapı Kullanma İzin Belgesi taleplerini değerlendirmek ve kullanıma hazır olan binaların yerinde kontrolünü yapmak, söz konusu işlem için ilgili kurumlarla yazışmaları gerçekleştirmek,
 • Kat Mülkiyeti - Kat İrtifakı işlemlerini incelemek ve onaylamak,
 • Yapı Ruhsatı düzenlenen inşaatlarda temel-subasman kontrollerini gerçekleştirmek,
 • İnşaat seviyelerini yapı denetim sistemi üzerinden onaylamak,
 • Hakediş raporlarını düzenlemek ve ödemelerin yapılması için ilgili kurumlarla yazışmaları gerçekleştirmek

 

31. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu doğrultusunda ihale yapmak ve İş Deneyim Belgeleri düzenlemek.

32. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini yerine getirmek.

33. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu,

34. Resmi Yazışmalarda Uygulanacak Başbakanlık Genelgesi,

35. Arşiv Kanunu (Belediye Arşiv Yönetmeliği),

36. Tebligat Kanunu,

37. Başbakanlık 2005/7 sayılı Genelgesi (Standart Dosya Planı) çerçevesinde vatandaşların sözlü ve yazılı taleplerini cevaplandırmak, Standart Dosya Planına göre dosyalama yaparak arşiv düzenini sağlamak; 31 Aralık – 1 Ocak tarihleri arasında yapılan bütün çalışmaları performans olarak Bilgisayar ortamında hazırlamak, Strateji  Geliştirme Ve Raporlama Birimine göndermek. 

Ayrıca;

 • Sıhhi ve Umuma Açık Eğlence ve İstirahat Yerlerine ait İşyerleri Kontrol Komisyonu,
 • Kıymet Takdir Komisyonu
 • Uzlaşma Komisyonu
 • Maili İnhidam Komisyonu üyelikleri yapmak.

Anayasa, Uluslararası Antlaşmalar, Kanunlar, Yönetmelikler, Tebliğ ve talimatlar dikkate alınarak, iş ve işlemlerin hukuka uygun, temel hak  ve özgürlüklere saygılı, din, dil, ırk, renk, mezhep, siyasi düşünce ayrımı yapılmaksızın, yukarıda sayılan tüm bu görevlerin saygı ve güler yüz çerçevesinde gerçekleştirilmesini sağlamak.

 

Harita Birim Sorumlusunun   Görevleri 

1. Harita Birimini İmar ve Şehir -Müdürünün ve Başkanlık huzurunda temsil eder.

2. Birimin yönetiminde tam yetki ve sorumlu olan kişidir.

3. Çalışmalarını ,yasal olmak kaydıyla yazılı ve sözlü emirlerle yürütür.

4. Birimin sevk i,idare ve disiplininden sorumludur.

5. Birim  bünyesindeki personeli arasında yazılı görev dağılımı yapar.

6. Birimin  büro ve arazi çalışmalarını program dahilinde  yürütülmesini sağlar.

7. Birimin personelinin tüm iş ve işlemlerini zamanında ve doğru olarak yerine getirir.

8. Birimin bütçe planlamasını yaparak üst yöneticiye bildirir.

 

Harita Biriminin Görevleri 

1. 3194  sayılı İmar Kanununun ve Yönetmeliğinin ilgili hükümleri doğrultusunda halihazır haritalar yapılır veya ihale yoluyla yaptırılarak kontrol edilir.

2. Kadastral paftalar da oluşan değişiklikleri Kadastro Müdürlüğü ile koordineli çalışarak güncelleştirir.

3. Belediye bünyesinde mülkiyet araştırmaları yapar.  

4. 3194 sayılı İmar Kanununun  11. 15. , 16. ve 18. maddelerine  göre  imar  uygulaması, ifraz, tevhid, yola terk ve ihdas  işlemlerinin teknik dosyalarını hazırlar  hazırlanan dosyaların araziye çakılma işlemlerini yapar. 

5. Birime gelen tüm evraklar incelenerek cevabi yazıları yazılır. Resmi cevapları verilir. 

6. Birim ile ilgili arazi kontrolleri, arazi çalışmaları yürütülür.

 

İstimlak Emlak Birim Sorumlusunun Görevleri

1. İstimlak Emlak Birimine İmar ve Şehircilik Müdürüne ve Başkanlık katına temsil eder.

2. Birim Yönetiminde tam yetkili olup, çalışmaları düzenler.

3. Personele, gerekli belgelerle dağıtımı, duyurumu ve evrak havalelerine yapar.

4. Diğer birimler ve müdürlüklerle koordinasyonu sağlayarak, yasalarla verilen her türlü görevi yerine getirmek.

5. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununa göre yapılan kamulaştırma işleminin takibi ve denetimini yapar.

6. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde vatandaşların sözlü taleplerini cevaplandırmak.

7. Kurum içi ve Resmi kurumlarla yapılan yazışmaların yapılmasını denetlemek, gerekli düzeltmeleri yaptırmak. ( Yazışmalarda Türk Dil Kurumu Sözlük ve İmla Kılavuzunda kullanılan Türkçe sözcüklerin kullanılmasına ve Birim kodlarına dikkat edilerek, Başbakanlıkça Yayımlanmış Resmi yazışma Kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecektir.) 

8. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini kontrol etmek.

9. Tüm bu görevleri yaparken Anayasa, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve Talimatlar dikkate alınacak , iş ve işlemlerin hukuka uygun , Temel Hak ve Özgürlüklere saygılı , Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi Düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygılı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

 

İstimlak Emlak Birimin Görevleri

1. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunu çerçevesinde kamulaştırma yapmak.

2. 4982 sayılı Bilgi Edinme Kanunu çerçevesinde vatandaşların sözlü taleplerini cevaplandırmak.

3. 5393 sayılı Belediye Kanununa göre her türlü büro ve arazi işlemlerini yerine getirir.

4. Birim sorumlusu tarafından havale edilen evrakların incelemesini yapar.

5. Vatandaş talepleri doğrultusunda hisse satışı ve yol f an takyitlerin terkinini sağlamak.

6. Vatandaştan yapılan gayrimenkul bağışlarının başkanlık oluru ile tapu sicilinde belediyemiz adına tescillerini sağlamak.

7. Belediyemize ait gayrimenkullerin Kat İttifakı ,Cins Tashihi, Kat Mülkiyetlerini yapmak.

8. Takas Trampa ve Tahsis işlemlerini yapmak,

9. Tüm bu görevleri yaparken Anayasa, Uluslararası Antlaşmalara, Kanunlara, Yönetmeliklere, Tebliğ ve Talimatlar dikkate alınacak , iş ve işlemlerin hukuka uygun , Temel Hak ve Özgürlüklere saygılı , Din, Dil, Irk, Renk, Mezhep, Siyasi Düşünce ayrımı yapılmadan, vatandaşa saygılı ve güler yüzlü davranılarak gerçekleştirilecektir.

 

Kaçak İnşaat Birim Sorumlusunun Görevleri

1. 1580 sayılı Belediye Kanunun, 3194 sayılı İmar Kanunun ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yerine getirir.

2. Resmi kurum ve tüzel kişilerden gelen yazılı veya sözlü şikayetleri kontrol eder.

3. Günlük olarak Birimimizce yapılaması gereken kaçak inşaat kontrollerini yapar. Tespit edilen kaçak yapılara işlem yapar. İşlem yapılan kaçak yapıların takibini yapıp sonuçlanmasını sağlar.

4. Yapılmakta olan inşaatların kontrollerini yapar. Ruhsat ve projelerini inceler.

5. Ruhsatsız inşaatlar ile ilgili olarak talep halinde hukuk işleri müdürlüğüne bilgiler bildirir.

 

Kaçak inşaat Biriminin Görevleri

1. Rutin kontroller sırasında veya şikâyet ile kaçak yapı tespit edilir.

2. Tespit edilen yapıya inşaat tespit ve durdurma zaptı düzenlenerek inşaat mühürlenir.

3. İnşaat tespit durdurma zaptı bir nushası inşaat mahalline asılır, diğer nushası kaçak yapının bulunduğu mahallenin muhtarına tebliğ edilir.

4. Kaçak yapı için düzenlenen inşaat tespit ve durdurma zaptı TCK ’nın 184 maddesine göre işlem yapılması için savcılığa gönderilir.

5. 3194 sayılı imar kanununa göre mühürlenerek tespit edilen yapı bir ay içerisinde uygun hale getirilmez ise evrak 32. ve 42. maddelere göre işlem yapılması için encümene gönderilir.

6. Encümen kararı ilgilisine yerine getirilmesi için tebliğ edilir.

7. Tebliğ süresi tamamlandıktan sonra yargı süreside devam etmiyor ise belediyemizce yıkım gerçekleşir.

 

Numarataj Birim Sorumlusunun Görevleri

1. Numarataj Birimine ait tüm görevleri personele yaptırmak.

2. Personelin sevk ve idaresini yaparak, Numarataj Birimini temsil etmek.

3. İlgili mevzuata göre personelin çalıştırılmasını ve disiplinini sağlamak.

 

Numarataj Biriminin Görevleri

1. 31/07/2006 tarih ve 26245 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik doğrultusunda Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan meydan, bulvar, cadde ve sokaklara isim veya numara verilmesi ile anılan yerler üzerinde bulunan binalara kapı numarası verilmesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.

2. Oluşturulacak yeni mahallelerle ilgili işlemleri koordine etmek, konuyu Meclise intikal ettirerek gerekli çalışmaları yapmak.

3. Diğer kurumlar tarafından talep edilen numarataj haritalarının çıktılarını hazırlamak.

4. Alanda uygulanan numarataj çalışmasını, cadde, sokak, bulvar isimlerinin ve bunlar üzerindeki binaların numaralanın (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanında ve Mekansal Adres Kayıt Sisteminde (MAKS)  işleyerek, güncel tutulmasını sağlamak.

5. Kurumların ve şahısların (adres kayıt sisteminde) ulusal adres veritabanında adresle ilgili başvuruları tetkik edip cevaplandırmak, adres tespitlerini yapmak.

6. Mevcutta bulunan ve yeni oluşan tüm arsaların numaratajlarını oluşturmak.

7. Yeni yapılan binaların numaralarını tespit edip ulusal adres veritabanına işlenmesini sağlamak.

8. Ulusal adres veritabanına erişen kurumların, adres bileşenlerinde tespit ettikleri hataları inceleyip giderilmesini sağlamak.

9. Yapı ruhsat ve yapı kullanım izin belgeleri adres tespiti ve UAVT (adres kayıt sistemi) işlenmesi.

10. Kullanma izni aşamasında bitmiş binanın adres bileşenlerinin nitelik değişiklikleri ile fotoğrafını sistemde güncellemek, binanın nitelik değişikliğinin UAVT de güncellemesini sağlamak.

11. Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda binaya ait adres tespitini yaparak numarataj belgesini vermek, kapı no plaka ücretini tahakkuk ettirmek.

12. Vatandaşlardan gelen istekler doğrultusunda ikamet adreslerinin tespiti, bina nitelik değişikliklerinin, fotoğrafların sistemde ve UAVT de güncellenmesini sağlamak.

13. Yeni bağlanan mahallelerde bina ve adres bilgisi olmayanların verilerini araştırmak, alanda tespit etmek, sisteme kaydının yapılmasını sağlamak.

14. Belediyemiz içindeki müdürlüklerden ve birimlerden gelen adres bilgi taleplerinin karşılanmasını sağlamak.

15. Cadde, Sokak, Bulvar, Meydan (CSBM) levhaları, dış kapı numaraları levhalarını yazarak montajını sağlamak.

 

 

Kurumsal E-posta Adresi : 1300
Dahili Telefon : 1300

Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.