02-04-2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.04.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Nisan ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.04.2015 Perşembe günü saat 13:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Ahmet ALAK, Ömer Faruk TÖREMEN, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Mustafa KAHVECİ, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Fatma Zehra AYGÜN, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Yunus TERZİOĞLU Muhsin SEFİLOĞLU Serkant Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN katılmışlardır.

Toplantıya Katılmayanlar; Mualla Turan SAYKAL, Hülya SALTUKLU, M. Fatih SOLMAZ, İsa ARİFOĞLU ve Hüseyin BEKMEZ mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Süleyman KAPTAN mazeretsiz olarak toplantıya katılmamıştırb

2 adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

GÜNDEM MADDELERİ :

1- Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Selçuklu, Saltuklu ve yarımca mahallelerini kapsayan halihazır 1/1000’ lik uygulama İmar planlarımızın Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve onaylanan 1/5000’ lik Nazım İmar planlarına uygun şekilde düzenlenmesi ve adalardaki irtifa nizamı koruyarak, halihazır yapılaşmaya uygunluk sağlanması amacıyla hazırlanmış olan 1/1000’ lik Revize uygulama İmar Planlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 30/03/2015 tarih ve 585 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde, belediye meclisi, her ocak ayı toplantısında belediyenin bir önceki yıl gelir ve giderleri ile bunlara ilişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimi için kendi üyeleri arasından gizli oyla ve üye sayısı üçten az beşten çok olmamak üzere bir denetim komisyonu oluşturur. Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur. Denilmektedir.

2014 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardından Denetim komisyon raporu okunarak Meclisin bilgisine sunulmuştur.

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “ Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir.

Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği İçişleri Bakanlığına gönderilir ve kamuoyunda açıklanır” denilmektedir.

2014 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arzederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardında faaliyet raporu hakkında Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN tarafından meclise gerekli bilgi verilerek, meclis 2. Başkan vekili tarafından oylamaya sunulmuş olup, işaretle oylama neticesinde faaliyet raporu oy birliği ile kabul edildi.

4- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin b bendinde “ Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, Mali Hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur denilmektedir.      

Meclis üyeleri arasından 2 adet Encümen üyesi seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.

Okunan müzekkerenin ardından 2 adet Encümen üyesi seçimine geçildi. Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği’ nin 19. Maddesi gereği seçim gizli oylama ile yapılarak oylama neticesinde Divan Katip Üyeleri tarafından yapılan oylama sonucunda 1 geçersiz 4 boş oyun kullanıldığı, Ömer Faruk YARBA 14 oy, Serhat Tolga KUZZU 15 oy Muhsin SEFİLOĞLU 4 oy, aldıkları tespit edilmiş olup, Encümen üyeliğine Ömer Faruk Yarba 14 oy, Serhat Tolga KUZZU 15 oy alarak oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

5- İmar Komisyonunda Nisan 2015-2016 tarihleri arasında  görev yapmak üzere Meclis üyelerinden Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, İlhan KERVAN, Ahmet KOCAMAN ve Lütfi İhsan TALAY işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçilmişlerdir.

6- Plan ve Bütçe Komisyonunda Nisan 2015-2016 tarihleri arasında görev yapmak üzere Meclis üyelerinden Engin ERDAL, Lütfi İhsan TALAY, Muhsin SEFİLOĞLU ve Yunus TERZİOĞLU’ nun red oyuna karşılık Ahmet ALAK, Semehe YEŞİLDAĞ ve Ömer Faruk TÖREMEN 16’ şar oy alarak işaretle yapılan oylama neticesinde oy çokluğu ile seçilmişlerdir.

7- 04/02/2015 tarih ve 2015/13 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Cemil CEYLAN’a ait olan İ45.A.01.C pafta, 838 nolu tarla vasfındaki parsel Tarım Hayvancılık Süt ve Süt Ürünleri Tesis alanı olarak hazırlanan mevzi imar planları E= 0,40, Yençok= 6.50 olacak şekilde 10600 plan işlem kodlu mevzi imar planının, gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde İmar Komisyonunca uygun görülmüştür. Mevzi İmar Planının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Termal Tesislerimizden ücretsiz faydalanan Gazilerin, bir dereceli yakınlarının da ücretsiz faydalanmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

      Muhammed Cevdet ORHAN                Ahmet ALAK                         Cafer PALA                Başkan                                            Divan Katibi                         Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.