02/02/2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

02/02/2015 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.02.2015 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 2. Dönem yılının Şubat ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 04.02.2015 Çarşamba günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.
Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Ömer Faruk YARBA, İsa ARİFOĞLU, Yunus TERZİOĞLU, Halil ÖZCAN, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Süleyman KAPTAN, Ahmet ALAK, Lütfi İhsan TALAY, Fatma Zehra AYGÜN, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.
SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU ve Cafer PALA katılmışlardır.
Toplantıya Katılmayanlar; İlhan KERVAN mazeret dilekçesine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
GÜNDEM MADDELERİ :

 1. Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Atlıkonak Mahallesi, Kortlar Mevkiinde bulunan, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Onur Elektrik ve İnş. Taah. Tic. San. Ltd. Şti.’ nin Güneş Enerjisi Panellerine Dayalı Lisanssız Enerji Üretim Tesisi alanı için bahse konu Atlıkonak Mahallesi, Kortlar mevkii, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parsel için hazırlanan mevzi imar planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Atlıkonak Mahallesi, Kortlar mevkii, İ45.B.09.D pafta, 21 nolu parselde Güneş Enerjisi Panellerine Dayalı Lisanssız Enerji Üretim Tesis alanının Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planının yapılıp, yapılmayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih ve 149 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde, İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karara verilmiştir.
 2. Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesi, İ45A01C pafta, 838 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Cemil CEYLAN’ın Ahır ve Müştemilat yapmak için bahse konu Demirgeçit Mahallesi, İ45A01C pafta, 838 nolu parsel için hazırlanan mevzi imar planı yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Demirgeçit Mahallesi, İ45A01C pafta, 838 nolu parselde Ahır ve Müştemilatın, Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planının yapılıp, yapılmayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki,  İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2015 tarih ve 147 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karara verilmiştir.
 3. Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, Hark kenarı Mevkiinde bulunan, İ46.A.02D pafta, 549 nolu parsel tarla vasfında kayıtlı taşınmaz üzerinde, Mülkiyet sahibi Mustafa ÖZYURT’ un Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı için bahse konu Kayapa Mahallesi, Hark kenarı Mevkii İ46.A.02D pafta, 549 nolu parsel için hazırlanan mevzi imar planı yapma talebi bulunmaktadır.Bahse konu Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Kayapa Mahallesi, Hark kenarı mevkii, İ46.A.02D pafta, 549 nolu parselde Konut Dışı Kentsel Çalışma alanının, Şehir plancısı tarafından hazırlanan mevzi imar planının yapılıp, yapılmayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih ve 148 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 4. 02/10/2014 tarih ve 2014/69 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde, Gezköy Mahallesi, Lalapaşalar mevkiinde bulunan, Mülkiyeti S.S. Akın Konut Yapı Kooperatifine ait olan 6423 ada, 1 nolu parsel ile 6424 ada, 2 nolu parsellerde, imar plan değişikliği ile ilgili şehir plancısının yapmış olduğu imar plan değişikliğinin gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yapılan görüşmeler neticesinde İmar Plan değişikliğinin komisyon raporu doğrultusunda aynen kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 5. 05/11/ 2014 tarih ve 2014/84 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Mülkiyeti Osman SUCİ’ ya ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Eskipolat Mahallesi, Köycivarı Mevkiinde bulunan, 1405 ve 1355 nolu parseller tevhid edilerek, 1438 nolu parsel olmuştur. 1438 nolu parselde kayıtlı taşınmazın (4.028,00 m2)  tarla alanından, (E = 0,40 Hmax = 9,50) LPG İstasyonu ve Dinlenme Tesisi alanına çevrilmesi ile ilgili şehir plancısının yapmış olduğu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüştür. Yapılan görüşmeler neticesinde Mevzi İmar Plan Tadilatının, komisyon raporu doğrultusunda aynen kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 6. İlçemiz Dadaşkent yerleşkesinde bulunan, E-80 Karayolu ile Milli Egemenlik Caddelerini birleştiren 35 m genişliğindeki yol yapım projesi kapsamında, mülkiyeti Belediyemize ait 9538 ada, 1 nolu parselden ifraz ve ihdas işlemi sonucu oluşan 8149,41 m2’ lik parselin, mülkiyeti Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait 1981 ada 4 nolu parsel, 1969 ada 2, 3, 4, 5, 18 nolu parseller, 1970 ada 9, 10, 11 nolu parseller, 1962 ada 30 nolu parsel, 1994 ada 1 nolu parsel, 1989 ada 18, 19 nolu parseller, 1987 ada 46, 47, 48 nolu parseller, 1672 ada 23, 25, 27, 36, 37, 38, 40 nolu parseller ve 1763 ada, 15 nolu parsellerle takas (trampa) yapılabilmesi hususunda Meclisimizce görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 03/02/2015 tarih ve 170 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde yukarıda belirtildiği üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait parseller ile Belediyemize ait parsellerin Trampa yolu ile takas edilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 7. Belediyemiz sınırları içerisinde, Kuzey çevre yol güzergahı üzerinde yolcu indirme ve bindirme yeri olarak Milli Emlak Müdürlüğünden Kuşçu Mahallesi sınırlarında bulunan, 946 nolu parselden 2000 m2’ lik alan mera vasfından çıkartılarak Belediyemize tahsis işlemlerinin başlatılabilmesi için tahsis kararı alınması hususunu arz ederim şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 02/02/2015 tarih ve 146 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden yapılan görüşmeler neticesinde yukarıda belirtilen 946 nolu parselden, 2000 m2 ‘ lik alanın Mera vasfından  çıkartılarak Milli Emlak Müdürlüğünden Belediyemize tahsis edilmesi için işlemlerin başlatılmasına, işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir
 8. Posta ve Telgraf Teşkilatı A.Ş. tarafından 23/09/2014 tarihinde, Belediyemize verdikleri ilgili dilekçelerinde Belediye mevzuatı çerçevesinde, ilçemiz sınırları içerisinde, Kuryematik sistemlerinin kurulması için İlçemizin uygun bir yerinde, yer verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.
 9. Belediyemiz bünyesinde 657 sayılı kanuna tabi olarak çalışan 4 adet personellerden Naci BAYRAK Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’ ne, Kıyasettin SEVİM İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Vekilliği’ ne, İsmail Hakkı AKGÜN İmar ve Şehircilik Müdür Vekilliği’ ne ve Mehmet KARACA’ nın Zabıta Müdür Vekilliği’ ne atanmaları hususunda Meclise bilgi verilmiştir.
 10. Belediyemiz bünyesinde 3 dereceli Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosunun iptal edilerek 1 dereceli Kırsal Hizmetler Müdürü kadrosunun ihdas edilmesi ayrıca 5 dereceli muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 6 dereceli muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesi hususunun görüşülerek bir karar alınmasını arz ederim şeklindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 02/02/2015 tarihli uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde; 3 dereceli Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun iptal edilerek 1 dereceli Kırsal Hizmetler Müdürlüğü kadrosunun ihdas edilmesine, ayrıca 5 dereceli muhasebeci kadrosunun iptal edilerek 6 dereceli muhasebeci kadrosunun ihdas edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
 11. 2015 Mali yılı 657 tabi Devlet Memurlarına ait Öğlen Yemek Yardım İhalesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü bütçesinden verileceğinden diğer müdürlüklerdeki (05-03-01-05) gider kaleminden 755.000,00 TL’ nin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün (05-03-01-05) kalemine  aktarılması hususunun görüşülmesi için Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 26/01/2015 tarih ve 111 sayılı uygun görüşlü yazılarına istinaden işaretle yapılan oylama neticesinde bahse konu aktarma işleminin kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.
 12. İlçemiz Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Ferhat SERTTAŞ’ a ait 18 m2 tapu tahsis belgeli yerin kamulaştırılması hususu Meclis tarafından uygun görülmediğinden dolayı işaretle yapılan oylama neticesinde gündemden çıkarılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN        Mualla Turan SAYKAL            Cafer PALA
  Başkan                                    Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.