02/10/2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 02.10.2014 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

KARARLARIN ÖZETİ

Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 02.10.2014 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, , Ömer Faruk TÖREMEN,  Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Hülya SALTUKLU, Mehmet AKARSU, ,Süleyman KAPTAN, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Ömer Faruk YARBA, İsa ARİFOĞLU, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, İlhan KERVAN, Cafer PALA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU katılmışlardır.

Meclis Üyelerinden Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ, Engin ERDAL, Ahmet KOCAMAN, Mazeretsiz olarak Onur Sertaç GÖK, Fatma Zehra AYGÜN ve Yunus TERZİOĞLU, mazeret dilekçesine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve daha sonra 1 adet Ek gündem maddesi okunarak gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

GÜNDEM MADDELERİ :

  1. Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi Lalapaşalar mevkiinde bulunan mülkiyeti S.S. Akın Konut Yapı Kooperatifine ait olan 6105 ada 1 nolu parsel ile 6104 ada 2 nolu parselde imar plan değişikliği yapma talebi bulunmaktadır. Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi Lalapaşalar mevkiinde bulunan mülkiyeti S.S. Akın Konut Yapı Kooperatifine ait olan 6105 ada 1 nolu parsel ile 6104 ada 2 nolu parsellerde, imar plan değişikliğinin yapılıp yapılamayacağı hususunda Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim.  Şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 23/10/2014 tarih ve 1306 sayılı müzekkeresi okunarak yapılan görüşmeler neticesinde konunun görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  2. Belediyemizin 2015 Mali yılına ait ihzari bütçesi 29/08/2014 tarihli Encümen toplantısında görüşülmüştür. 2015 yılına ait ihzari bütçenin Belediye Meclisimizce görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1318 sayılı müzekkeresi okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  3. Belediyemizin 2015 yılına ait Gelir tarifesinin Belediye Meclisimizce görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25/09/2014 tarih ve 1318 sayılı müzekkeresi okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  4. Belediyemiz 1. Dereceli Özel Kalem Müdürlüğü kadrosuna Başkanlığımız tarafından yapılan atamalar hakkında Belediyemiz Meclisine bilgi verilmesini arz ederim.Şeklindeki İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 25/09/2014 tarihli müzekkeresi okunarak, 29/04/2014 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile Özel Kalem Müdürlüğü’ ne Muhammet TOHUMCU, 25/07/2014 tarihli İçişleri Bakanlığı oluru ile Özel Kalem Müdürlüğü’ ne Şerif KURT atanmış olup, Özel Kalem Müdürlüğü görevini Muhammet TOHUMCU yürütmektedir. Yapılan bu Atamalar ile ilgili Meclis Başkanı tarafından Meclise bilgi verilmiştir.
  5. 11/09/2014 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren İş Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanunun 14. Maddesinde Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin sürekli nitelikte olanlara ilişkin hizmet alımlarında, yüklenme süresi üç yıl olacağı belirtildiğinden, Belediyemiz tarafından Temizlik, Özel güvenlik ve Personel Destek hizmetlerinin ihale yolu ile alınması için 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 67. Maddesine istinaden Meclis kararının alınmasını arz ederim. Şeklindeki İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün 30/09/2014 tarihli müzekkeresi okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde Temizlik, Özel güvenlik ve Personel Destek hizmetlerinin ihale yolu ile alınmasına İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  6. Davacı kurum Aziziye Belediyesi olması nedeniyle tescil gören taşınmaz malların tapuları Belediyemiz adına tescil olmuştur. Söz konusu taşınmaz malların tapuları  Belediyemiz adına tescil olması nedeniyle, söz konusu taşınmaz malların projenin asıl muhatabı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tapuların devrinin görüşülerek; Meclisimizce bir karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki Kentsel Tasarım Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih ve 171 sayılı müzekkeresi okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde söz konusu taşınmaz malların projenin asıl muhatabı olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına tapuların devrinin yapılmasına İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  7. Belediyemizin 2015 yılını kapsayan Performans Programının 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 41. Maddesine istinaden hazırlanarak aynı kanununun 34/a maddesi doğrultusunda Belediyemiz Encümenince görüşülerek karara bağlandığı ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununun 38/b maddesi gereğince Belediyemizin 2015 yılını kapsayan 1 yıllık Performans programının Meclisimizce görüşülerek bir karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün 29/09/2014 tarih ve 1322 sayılı müzekkeresi okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde konunun görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  8. 05 /09 / 2014 tarih  ve  2014 /62 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde, Dadaşkent mevkiinde bulunan, 21 GIII ve 20 GII nolu paftadaki plan tadilatları ile ilgili şehir plancısının yapmış olduğu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. …../…../2014Şeklindeki İmar Komisyon raporu okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin İmar Plan Tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  9. 05 /09 / 2014 tarih  ve  2014 /68 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde, Ilıca Mahallesi, Dağlar Mevkiinde bulunan, 10003 ada 114, 124 ve 126 nolu parseller, 10005 ada 2 nolu parsel, 10009 ada 24 nolu parsel, 10014 ada 3, 7 nolu parseller, 10008 ada 6 nolu parsel ve 10015 ada 8 nolu parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali kurmak amacıyla hazırlanan mevzi uygulama imar planları ile ilgili şehir plancısının yapmış olduğu mevzi uygulama imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. …../…../2014 Şeklindeki İmar Komisyon raporu okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin mevzi uygulama imar plan tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  10. 05.09.2014 tarih  ve  2014 / 66 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonumuza havale edilen, Belediyemiz sınırları içerisinde, Saltuklu Mahallesinde bulunan, Mülkiyeti Belediyemize ait 6492 ada, 1 nolu parselde kayıtlı 6.763,96 m2’lik alana sahip taşınmazın Sosyal ve Spor Tesisi alanı olarak imar planının, tadilatının yapılması hususunda gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. …../…../2014  Şeklindeki İmar Komisyon raporu okunarak, yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin İmar Plan Tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Muhammed Cevdet ORHAN           Mualla Turan SAYKAL                    Cafer PALA                 
               Başkan                                  Divan Katibi                               Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.