05/09/2014 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

05-09-2014 TARİHLİ MECLİS TOPLANTISI KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.09.2014 TARİHLİ OLAĞAN TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR


KARARLARIN ÖZETİ
Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 1. Dönem yılının Eylül ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05.09.2014 Cuma günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

Toplantıya Katılanlar; Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, M. Fatih SOLMAZ,  Ömer Faruk TÖREMEN,  Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Mehmet AKARSU, Fatma Zehra AYGÜN ,Süleyman KAPTAN, Ahmet ALAK, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Semehe YEŞİLDAĞ, Ömer Faruk YARBA, İsa ARİFOĞLU, Yunus TERZİOĞLU, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU katılmışlardır.

Meclis Üyelerinden İlhan KERVAN mazeret dilekçesine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına ve daha sonra 1 adet Ek gündem maddesi okunarak gündeme alınmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.


GÜNDEM MADDELERİ :

  1. Belediye sınırlarımız Dadaşkent Mevkiinde bulunan, 21 GIII ve 20 GII nolu paftalardaki plan tadilatlarının Meclisimizce görüşülüp bir  karara bağlanmasını arz ederim. Şeklindeki 21/07/2014 tarih ve 2636 sayılı Kentsel Tasarım Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin Plan Tadilatlarının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  2. 06 /06 / 2014 tarih  ve  2014 /45 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen  Mülkiyeti  Selami KARAKAŞ’a ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan Üçköse Mahallesi, 1271 nolu parsele kayıtlı taşınmazın Tarla alanından, (E= 0,50 Hmax = 9,50)  LPG ve Akaryakıt İstasyonu alanına çevrilmesi ile ilgili şehir plancısının yapmış olduğu imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır şeklindeki Komisyon Raporu okunarak yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin İmar Plan Tadilatlarının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  3. 08 /08 / 2014 tarih  ve  2014 /58 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen  Mülkiyeti Koza Madencilik Trk. İnş. Taah. Tic. Ltd. Şti.’ye ait Belediyemiz sınırları içerisinde bulunan, Çiğdemli Mahallesi, Çayırlar Mevkii, İ46A01A pafta, 1920 nolu parsele kayıtlı taşınmazın Akaryakıt ve Piknik alanından (E= 0,50 Hmax = 6,50) Akaryakıt ve Konaklama Tesis alanına çevrilmesi ile ilgili şehir  plancısının yapmış olduğu İmar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde Komisyonumuzca uygun görülmüş olup, İş bu rapor tarafımızca tanzim edilerek imza altına alınmıştır. Şeklindeki Komisyon Raporu okunarak yapılan görüşmeler neticesinde bahse konu yerin İmar Plan Tadilatının komisyon raporu doğrultusunda kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  4. 11/07/2014 tarihli ve 29057 sayılı  Resmi Gazetede yayınlanan 45 seri no’ lu Belediye Gelirler Kanununun genel tebliğ esaslarına ilişkin maktu vergi ve harçların miktar ve tutarlarının tespiti amacıyla Belediye Meclisi, 2464 sayılı kanunun 96. Maddesinin (a) fıkrasının ikinci paragrafında sayılan vergi ve harçlar bakımından mahallin çeşitli semtler arasındaki Sosyal ve Ekonomik farklılıkları dikkate almak sureti ile Belediye 4 gruba ayrılıp tabloya işlenmesi hususunu Belediye Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim.Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin okunmasının ardından Meclis üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Halil ÖZCAN konu ile ilgili Meclise bilgi vererek maktu vergi harç miktarlarının ve gruplarının ekteki listede belirtildiği gibi aynen kabulüne işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  5. İlçemiz Saltuklu Mahallesinde, mülkiyeti Belediyemize ait 6492 ada 1 no’lu parselde kayıtlı bulunan 6.763,96 m² alana sahip taşınmazın Sosyal ve Spor Tesisi alanı olarak kullanılmak üzere satışa sunulması hususunun görüşülmesi için Meclis Başkanlığına havalesini arz ederim. Şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresinin okunmasının ardından, bahse konu taşınmazın İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine ve satışının yapılmasına işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.
  6. Belediyemizin 2015-2019 yıllarını kapsayan Stratejik Planı 5393 Belediyeler Kanunun 41. Maddesine istinaden hazırlanarak aynı kanunun 34/b maddesi doğrultusunda; Belediyemiz Encümenin 01.09.2014 tarih ve 60 sayılı kararı ile usulüne uygun olarak 56 sayfadan ibaret hazırlanan Belediyemize ait 2015-2019 yıllarını kapsayan 5 yıllık Stratejik Planı  Encümence görüşülerek Meclisimize gönderilmiş olup; Stratejik Plan hakkında Meclise bilgi verilerek oylamaya geçilmiştir. İşaretle yapılan oylama neticesinde Stratejik Planın kabulüne oy birliği ile karar verildi.
  7. Belediye sınırlarımız içerisinde, ılıca mahallesi dağlar mevkiinde bulunan 10003 ada 114, 124 ve 126 no’ lu parseller, 10005 ada 2 no’ lu parsel, 10009 ada 24 no’ lu parsel 10014 ada 3, 7 no’ lu parseller 10008 ada 6 no lu parsel ve 10015 ada 8 no’ lu parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali kurmak amacı ile hazırlanan Mevzii Uygulama İmar Planlarının Ek Gündeme alınarak Meclisimizce görüşülüp bir karara bağlanmasını arz ederim.Şeklindeki İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün müzekkeresi okunarak yapılan görüşmeler neticesinde İmar Komisyonuna havalesine İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verildi.

Muhammed Cevdet ORHAN               Mualla Turan SAYKAL           Cafer PALA
             Başkan                                         Divan Katibi                      Divan Katibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.