07/04/2023 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2023 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 5. Dönem yılının Nisan ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07/04/2023 Cuma günü saat 15:00’ da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

 Belediye Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN ve Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ ın başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Muammer KARA, Zekayi MORKOÇ, İsmail ARSLAN, Songül MODER, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Serkan YILDIZ, Zafer ALA, Ali AYDIN, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN 

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Canip ÖZSOY ve Mükremin ERTÜRK 

Mazeretsiz Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN 

Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına ve Belediye Meclis Başkanı Muhammed Cevdet ORHAN tarafından16. Madde olan 2022 Yılı Faaliyet Raporunun 8. Maddeden sonra görüşülmesi için meclise teklifte bulunmuş ve Aziziye Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu Meclis üyelerinin oy birliğiyle 8. Maddeden sonra görüşülmesi için karar alınmış ve ardından görüşmelere geçilmiştir. 

1 Adet Ek Gündem Maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır. 

1- 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (b) bendinde “Belediye meclisinin her yıl kendi üyeleri arasından bir yıl için gizli oyla seçeceği iki üye, malî hizmetler birim amiri ve belediye başkanının birim amirleri arasından bir yıl için seçeceği bir üye olmak üzere beş kişiden oluşur” denmektedir. Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Tasnif komisyonu üyeliğine Necmettin SEFEROĞLU, Muammer KARA ve Zekayi MORKOÇ teklif edildi ve oylamaya sunuldu. Tasnif komisyon üyeliğine, Necmettin SEFEROĞLU, Muammer KARA ve Zekayi MORKOÇ yapılan oylama neticesinde oy birliği ile seçildi. Oy pusulaları dağıtıldı. Gizli oylama yapıldı. Oylama sona erdi. Tasnif komisyon heyeti yerini aldı. Oy pusulaları açıldı. Yapılan tasnif neticesinde 24 oy kullanıldığı, 22 geçerli oy, 2 boş oy olduğu tespit edildi. Yapılan oylama neticesinde; Belediye Meclis Üyesi Atilla SEVİM 20 oy, Belediye Meclis üyesi Hüseyin GÜLER 18 oy almış olup, Encümen üyeliğine Atilla SEVİM 20 oy, Belediye Meclis üyesi Hüseyin GÜLER 18 oy alarak 1 yıl görev yapmak üzere; oy birliği ile seçilmişlerdir. 

2- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere İmar Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde İmar Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Ak Partiden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT İmar Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk YARBA, Mehmet AKARSU. Necmettin SEFEROĞLU, Ali AYDIN’ ı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL’ ü  teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir

3- 5393 sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesinde “Belediye Meclisi üyeleri arasından en az üç en fazla beş kişiden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Komisyonların bir yılı geçmemek üzere, ne kadar süre için kurulacağı aynı meclis kararında belirtilir. İhtisas komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis üye tam sayısına oranlanması suretiyle oluşturulur. İl ve İlçe Belediyeleri ile nüfusu 10.000’ in üzerindeki Belediyelerde Plan ve Bütçe ile İmar Komisyonlarının kurulması zorunludur” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından İmar Komisyon üye seçimlerinin yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Plan ve Bütçe Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Buna göre Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Plan ve Bütçe Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Ak Partiden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliğine, Ömer Faruk TÖREMEN, Muammer KARA, Şükran SEVİNDİK, Mehmet KENAN’ ı Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Serkan YILDIZ’ ı teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir. 

4- Belediye Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu.                Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Ak Partiden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü, Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyonu Üyeliğine, Ayşe AYDIN, Songül MODER, Abdulkadir BULUT, Zafer ALA’ yı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise İsmail KARAGÖZ’ ü teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 5- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir.  Meclis üyeleri arasından Çevre ve Sağlık Komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Çevre ve Sağlık Komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Çevre ve Sağlık Komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Ak Partiden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü Abdulkadir BULUT, Çevre ve Sağlık Komisyonu Üyeliğine, Songül MODER, Şükran SEVİNDİK, Zafer ALA, Muammer KARA’ yı, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Yalçın PİRİNÇCİ’ yi teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 6- Belediye Meclis Çalışma yönetmeliğinin 21. Maddesine istinaden “Meclis, görev süresi bir yılı geçmemek üzere, nisbî çoğunlukla en az üç, en çok beş üyeden oluşan ihtisas komisyonları kurabilir. Meclis, komisyonlara üye seçiminden önce kurulacak komisyonu ve üye sayısını belirler” denilmektedir. Meclis üyeleri arasından Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu Üye Seçimi yapılarak Belediye Meclisince karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Yazı İşleri Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. Belediye ve Meclis Başkanı; gündemimizin bu maddesi müzekkerede okunduğu üzere Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonu seçimine dairdir. Hepinizin bildiği üzere 5393 sayılı Belediyeler kanununun ihtisas komisyonları ile ilgili 24. Maddesi nüfusu 10.000’ in üzerindeki ilçelerde İmar Komisyonu ile Plan ve bütçe komisyonunun kurulmasını zorunlu kılıyor ve sayısının en az 3 en fazla 5 olmasını gerekli görüyor ve üyelerinin dağılımı da her siyasi parti grubunun meclisteki üye sayısının meclis toplam sayısına oranına göre dağıtılmasını yasa tarif ediyor. Ayrıca diğer İhtisas Komisyonlarının kurulması zorunlu olmayıp Belediye Meclisinin takdirinde olduğundan, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesini ve görev sürelerinin de 1 yıl olması hususunu oylarınıza sunuyorum; yapılan oylama neticesinde Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler komisyonuna 5 üye seçilmesine ve görev sürelerinin de 1 yıl olmasına karar verilmiştir. Buna göre 4 üye Ak Partiden 1 üye Milliyetçi ve Hareket Partisinden olmak üzere 5 üye seçilecektir. Ak Parti Grup sözcüsü, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri Muhtelif İşler Komisyonu üyeliğine, Abdulkadir BULUT, Mehmet KENAN, Mükremin ERTÜRK, Barış KÖSE’ yi, Milliyetçi Hareket Partisi grup sözcüsü Mürsel ETEGÜL ise Zekayi MORKOÇ’ u teklif etti. Teklif oylama sunuldu. İşaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile 1 yıl görev yapmak üzere seçilmişlerdir.

 7- 5393 sayılı Belediye Kanununun 56. Maddesinde “Belediye Başkanı, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanununun 41. Maddesinin dördüncü fıkrasında belirtilen biçimde; stratejik plan ve performans programına göre yürütülen faaliyetleri, belirlenmiş ölçütlerine göre hedef ve gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerini ve Belediye borçlarının durumunu açıklayan faaliyet raporunu hazırlar. Faaliyet raporunda bağlı kuruluş ve işletmeler ile Belediye ortaklıklarına ilişkin söz konusu bilgi ve değerlendirmelere de yer verilir. Faaliyet raporu nisan ayı toplantısında “Belediye Başkanı tarafından meclise sunulur. Raporun bir örneği Çevre ve Şehircilik Bakanlığına gönderilir ve kamuoyuna da açıklanır” denilmektedir. 2022 yılı faaliyet raporunun Belediye meclisince görüşülerek karara bağlanmasını arz ederim şeklindeki Strateji Geliştirme Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 2022 Yılı Faaliyet Raporunun görüşülmesine başlandı. Meclis Başkanı Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN 2022 yılı Faaliyet Raporunu yansıda etraflıca sunum yapacağını ifade etti, sunumunu yapmak üzere Meclise hitaben 2022 yılı Faaliyet Raporunu yüce Meclisin takdirlerine arz ediyorum dedi ve 2022 yılı Faaliyet Raporu hakkında Meclise bilgi verdi. Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN yerini Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN’ a devrederek Meclis salonundan ayrıldı. 2022 yılı Faaliyet Raporu Belediye Meclisimizce görüşülmüştür. 2022 yılı Faaliyet Raporu Meclis 1. Başkan Vekili Ayşe AYDIN tarafından oylamaya sunulmuş olup yapılan oylama neticesinde oy birliği ile kabul edildi. 

8- 5393 sayılı Belediye Kanununun 25. Maddesinde “Komisyon, her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin meclisteki üye sayısının meclis tam sayısına oranlanması suretiyle oluşur. Komisyon çalışmasını kırk beş işgünü içinde tamamlar ve buna ilişkin raporunu mart ayının sonuna kadar meclis başkanlığına sunar. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak meclis başkanlığı tarafından yetkili mercilere suç duyurusunda bulunulur” denilmektedir. Denetim Komisyonunca hazırlanan 2022 yılına ait Denetleme Komisyon raporu hakkında Belediye Meclisine bilgi verilmesini arz ederim şeklindeki Mali Hizmetler Müdürlüğünün müzekkeresi okundu. 5393 sayılı kanunun 25. Maddesi gereğince Belediye Meclisimizin 03/01/2023 tarih ve 1 sayılı Meclis kararıyla oluşturulan Denetim Komisyonunca hazırlanan 2022 Yılı Denetim Komisyon raporu okunarak Meclisin bilgisine sunuldu. 

9- 28. Dönem Milletvekili aday adaylığı için 14/03/2022 tarihinde Başkanlık Makamına vermiş olduğu dilekçesinde Belediye Meclis Üyelerinden Sefer KARA Başkanlık Makamına vermiş olduğu istifa dilekçesi hakkında Meclise bilgi verilmiştir. 

10- Meclis üyelerimizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemize bağlı mahallelerimize yapılan kilit taşları hakkında bilgi verilmesi hususu hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu, Komisyon Başkanı Mehmet Kenan tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.    

11- Meclis üyemizin imzası ile gündeme alınmak üzere Meclis Başkanlığına sunulan İlçemizde eğitim öğretim gören engelli öğrencilerin sportif faaliyetlerden yararlanabilmesi hususu hakkında hazırlanan Kültür, Gençlik, Spor ve Sosyal Yardım Komisyon Raporu, Komisyon Başkanı Zafer ALA tarafından meclisin bilgisine sunulmuştur.    

12- 07/07/2022 tarih ve 2022/70 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Ağören Mahallesi 0 ada 380,459,258 ve 259 nolu parseller, Ilıca mahallesi 9994 ada 2 nolu parsel Adaçay mahallesi 0 ada 187 nolu parsel ve Alaca Mahallesi 0 ada 247 ve 1445 numaralı parseller üzerinde Güneş Enerji Santrali yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planı Adaçay Mahallesi 0 ada 187 nolu parsel başvuru talep alanından çıkarılarak İmar Komisyon Raporu doğrultusunda tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

13- 07/07/2022 tarih ve 2022/71 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gelinkaya Mahallesi 0 ada 345 nolu parsel, Kuzuluk  mahallesi 109 ada 6 numaralı parseller üzerinde Biyogaz yapılması için Belediyemiz tarafından hazırlatılan 1/1000 ölçekli ilave imar planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.    

14- Erzurum İli Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10015 ada 2 nolu parsel üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesisi Alanı (Güneş Enerji Santrali) olarak yapılması için Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İlave İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

15- 01.12.2017 tarih ve 139 sayılı Meclis Kararı ile İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne tahsis edilen Ilıca Mahallesi 10071 ada 15 nolu parselde kayıtlı taşınmazın tahsisinin iptal edilmesine, İlçemiz Ilıca Mahallesinde bulunan 9998 ada 18 nolu parselde kayıtlı Belediye eski hizmet binasının üst katının Aziziye İlçe Halk kütüphanesinin okuyucularına daha verimli hizmet vermek amacıyla Erzurum Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne 5 yıl süre ile tahsis edilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

Muhammed Cevdet ORHAN                                                                 Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                                                   Meclis 1. Başkan Vekili      

 

 

 

            Zafer ALA                                                                                   İsmail KARAGÖZ

          Divan Kâtibi                                                                                       Divan Kâtibi      

                       

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.