01/02/2021 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETLERİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 01/02/2021 TARİHLİ OLAĞAN 1. BİRLEŞİM TOPLANTISINDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 7. Seçim döneminin 3. Dönem yılının Şubat ayı olağan Toplantısının 1. Birleşiminin 1. oturumunu 01/02/2021 Pazartesi günü saat 14:00' da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

     Toplantıya KatılanlarMuhammed Cevdet ORHAN’ ın Başkanlığında üyelerden, Ömer Faruk YARBA, Abdussamet ACAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Mehmet AKARSU, Abdulkadir BULUT, Mürsel ETEGÜL, Ayşe AYDIN, Sefer KARA, Haluk Ziya BEYOĞLU, İsmail ARSLAN, Hüseyin GÜLER, Necmettin SEFEROĞLU, İsmail KARAGÖZ, Şükran SEVİNDİK, Atilla SEVİM, Barış KÖSE, Canip ÖZSOY, Serkan YILDIZ, Mücahit POLAT, Ali AYDIN, Mükremin ERTÜRK, Yalçın PİRİNÇCİ ve Mehmet KENAN

 Mazeretli Olarak Toplantıya Katılmayanlar; Fatih GÜNEYİN ve Mustafa ÖREN

 Toplantıya geçilmeden önce mazeret dilekçeleri olan üyelerin mazeret dilekçeleri doğrultusunda izinli sayılmalarına oy birliği ile karar verilmesinin ardından görüşmelere geçildi.

         3 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- Belediyemiz Meclisinin 08/01/2021 tarih ve 11 sayılı kararı ile incelenmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen İlçemiz Yarımca, Saltuklu ve Selçuklu mahallelerinde bulunan işyerlerinin önlerindeki kapalı sundurma ile ilgili olarak 2021 yılı m² birim fiyatının yeniden değerlendirilmesi hususu görüşülmek üzere Ömer Faruk TÖREMEN Başkanlığında ve 12/01/2021 tarihnde meclis salonunda toplanılmıştır. Komisyonumuzca söz konusu mahallelerde bulunan iş yerlerinin ön tarafından yapmak istedikleri sundurmaların cephe hattını, blok nizamını ve görüntüsünü bozmamak, Belediyenin belirleyeceği blok bazının en az % 50’ sini kapsayacak şekilde yapılması kaydı ile yapılacak sundurmalar için m² birim fiyatını önceki yıl uygulanan 670,00 ₺ fiyatın Aralık ayı TÜFE oranında artırılması ile (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık ayı yıllık TÜFE oranı 14,60 ‘ dır.) 767,82 ₺ olarak belirlenmiş olup, her yıl yeni bir karara gerek duyulmadan Aralık ayı yıllık TÜFE oranında artırılmasına; Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verilmiştir.

 2- Belediye Meclisinin 03/12/2020 tarihli 120 sayılı kararı ile İlçemiz sınırları içerisinde olup Belediyemiz adına tescilli olmayan yerlerde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ler ile telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonlarının olması sebebiyle bankalar ve telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan yerlerden 2020 yılından geçerli olmak üzere alınacak ücret tespit edilmiş ve yine Belediye Meclisimizin 08/01/2021 tarihli 14 sayılı kararı ile yukarıda tarih sayısı belirtilmiş kararlar tespit edilen ücretlere yıllık tüfe artışı uygulanmasının görüşülmesi için komisyonumuza havale edilmiştir. Belirtilen artışların yapılması ve  gelir tarifesine eklenmesi hususunu görüşmek üzere komisyonumuz Ömer Faruk TÖREMEN başkanlığında ve 12/01/2021 tarihinde meclis salonunda toplanılmıştır.  

03/01/2020 tarihli 120 sayılı karar ile belirtilen ücretler;

1)Dadaşkent mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                            25.000,00 ₺

2) Dadaşkent mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından                     15.000,00 ₺

3)Ilıca mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                                      2.500,00 ₺

4)Ilıca mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından                                13.000,00 ₺

Sonuç olarak; İlçemiz sınırları içerisinde olup Belediyemiz adına tescilli olmayan yerlerde çeşitli kamu ve özel bankalara ait ATM’ler ile telekomünikasyon şirketlerine ait baz istasyonlarının olması sebebiyle bankalar ve telekomünikasyon şirketleri tarafından kullanılan yerlerden alınacak ücretlere Aralık ayı yıllık TÜFE oranı eklenip (Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Aralık  ayı yıllık TÜFE oranı 14,60’dır.)  2021 yılında geçerli olmak üzere Gelir Tarifesine eklenerek

1)Dadaşkent mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                    28.650,00 ₺

2)Dadaşkent mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından              17.190,00 ₺

3)Ilıca mevkiinde yer alan ATM yerlerinden                                 2.865,00 ₺

4)Ilıca mevkiinde yer alan Baz İstasyonlarından                         14.898,00 ₺

ücret alınması, her yıl yıllık TÜFE artışı yapılarak yeni bir karara gerek duyulmadan gelir tarifesine eklenmesine; Plan ve Bütçe Komisyon raporu doğrultusunda oy birliği ile karar verilmiştir.

 3- Aziziye İlçemizde bulunan Jeotermal enerjinin sera üzerindeki kullanımın etkisinin araştırılması hakkında hazırlanan Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Atilla SEVİM tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 4- Aziziye Belediyemizin yaptırmış olduğu Park ve Bahçelerin vatandaşlara vermiş olduğu hizmetin araştırılması hakkında hazırlanan Çevre ve Sağlık Komisyon Raporu Komisyon Başkanı Sefer KARA tarafından Meclisin bilgisine sunulmuştur.

 5- 03/12/2020 tarih ve 2020/129 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Selçuklu Mahallesi İbni Sina Aile Sağlık Merkezi, Ilıca Anadolu İmam Hatip Lisesi Proje Okulu ve Bilal-i Habeşi Cami bölgesindeki imar yollarının düzenlenmesi talebine ilişkin Mekansal Planlar yapım yönetmeliğinin 26. Maddesinin 6. Bendinde yer alan İmar planında gösterilen yolların genişletme, daraltma ve güzergahına imar planı değişikliklerinde “ Devamlılığı olan bir yolun bellir bir kesimde şerit sayısı azaltılamaz ve daraltılamaz ifadesiyle söz konusu talep gerekli kanun maddelerine uygun olmadığından bölgede bulunan 17 metrelik yolun daraltılması talebi komisyonca uygun görülmemiş olup, İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 6- 08/01/2021 tarih ve 2021/12 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Çiğdemli Mahallesi 0 ada 660 nolu parsel üzerinde bulunan Akaryakıt ve Lpg istasyon alanı için Şehir Plancısı tarafından hazırlanan UİP-25328741 e – plan otomasyon numarası ile İlave İmar Planının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 7- 08/01/2021 tarih ve 2021/13 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Selçuklu ve Saltuklu mahallelerinde halkın günü birlik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla konut alanlarında zemin katlarda, 3194 sayılı kanun ve planlı alanlar tip imar yönetmeliğinin 19.maddesinin f bendinde “İlgili idare meclisince yol boyu ticaret olarak teşekkül ettiği karar altına alınan konut alanlarında bulunan parsellerin; zemin kat ve yol seviyesinde veya açığa çıkan bodrum katlarının yoldan cephe alan mekânlarında ya da binanın birinci katında veya bodrum katlarında zemin katta yer alan mekanla içten bağlantılı olan ve binanın ortak merdivenleri ile ilişkilendirilmeyen, getirilecek kullanıma ilişkin otopark ihtiyacını karşılamak kaydıyla, gürültü ve kirlilik oluşturmayan ve imalâthane niteliğinde olmayan, gayrisıhhi özellik taşımayan, halkın günlük ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik dükkân, kuaför, terzi, eczane, anaokulu ve kreş ile gelişme alanları hariç; Sağlık Bakanlığınca aranan şartlar sağlanmak kaydıyla günübirlik sağlık hizmeti sunulan sağlık kabini, muayenehane, aile sağlığı merkezi, ağız ve diş sağlığı merkezi, diyaliz merkezi, acil servis içermeyen tıp merkezi, psikoteknik değerlendirme merkezi, üremeye yardımcı tedavi merkezi, fizik tedavi müessesesi, genetik hastalıklar tanı merkezi, evde bakım merkezi, işitme cihazı merkezi, ısmarlama protez ve ortez merkezi ve lokanta, pastane gibi konut dışı hizmetler verilebilir” ilgili maddeleri uyarınca ticari alanlar oluşturulması için zemin katlarda ticaret yapılabilir şeklinde 1/1000 ölçekli uygulama imar plan notlarına eklenmesi için hazırlatılan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne ; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 8- 7254 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun 10. Maddesi ile 5216 sayılı kanuna eklenen ve 16/10/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Ek 3. Maddesi “ Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo – ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişilebilirliği mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır. Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir” denilmekte olup, 6360 sayılı kanun ile ilçemize bağlı köy iken mahalleye dönüşen 69 adet mahallenin 5216 sayılı kanuna 7254 sayılı kanunla eklenen madde hükmüne göre bahse konu 69 mahallenin kırsal mahalle olarak belirlenmesi hususunun görüşülmek üzere İmar Komisyonu, Tarım, Orman, Hayvancılık, Su Ürünleri ve Muhtelif İşler Komisyonu ve Çevre ve Sağlık Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 9- Erzurum İli Aziziye İlçesi Yarımca Mahallesi 7807 ada 2 nolu parselin bulunduğu alan 1/1000 ölçek Uygulama İmar Planlarında E:1.60 Yençok: 12.50 m yapılaşma koşullarıyla Ticaret + Konut olarak görülmektedir. Söz konusu parsel E: 1.00 Yençok: 12.50 yapılaşma koşulları ve yola bakan cephelerden 10 m, diğer cephelerden 7 m çekme mesafesi olacak şekilde Özel Eğitim Tesis Alanı olarak Şehir Bölge Plancısı tarafından hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 10- Mülkiyeti Belediyemize ait olan Ilıca Mahallesi 9994 ada 2 nolu parselde kayıtlı 55.096,13 m² ham toprak vasfındaki taşınmaz, Söğütlü Mahallesi 527 nolu parselde bulunan 12.508,22 m² ve 528 nolu parselde bulunan 15.080,58 m² tarla vasfındaki taşınmazların 10 yıllığına kiraya verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 Muhammed Cevdet ORHAN                 Necmettin SEFEROĞLU                           Ayşe AYDIN

       Belediye Başkanı                                 Divan Kâtibi                                   Divan Kâtibi