03/11/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (1. BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 03.11.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Kasım ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 03.11.2017 Cuma günü saat 15:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Ömer Faruk YARBA, Halil ÖZCAN, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Onur Sertaç GÖK’ ün mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

            5 adet Ek gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1- 05/10/2017 tarih ve 2017/112 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Murat Emrullah BUDAK ve Nurullah BUDAK adına kayıtlı 1688 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda konut alanı, ayrık nizam 5 kat (Taks = 0,35, Kaks = 1,75) olup, ön cephe hattının bozulmadan, arka cephe hattının bozulmadan 294,00 m2 kitle işlenerek, Yençok = 5 kat yapılaşma koşulu ile “Ticaret + Konut alanı” olarak hazırlanan imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda  tadilen kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

2- Yukarıda arz edilen yasal gerekçelere istinaden, yeterli sayıda eleman ve hizmet aracı olmaması nedeniyle hizmetin gereği olarak personel çalıştırılmasına dayalı yardımcı işlerden:

 Erzurum İli Aziziye İlçe Belediye Başkanlığı “Temizlik İşleri Müdürlüğüne” İhtiyaç görüldüğü alanlarda yeteri kadar istihdam edilmek üzere; ENGELLİ PERSONEL DÂHİL TEMİZLİK VE PERSONEL DESTEK HİZMET ALIMI” yapılmasına;

  Temizlik, Personel, Destek Hizmeti Alımı işi ihalesinin 19 ay süreyle ( 10.02.2018 - 09.09.2019) 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine istinaden Açık ihale ile yaptırılmasına;

  Temizlik İşleri Müdürlüğünün 31/10/2017 tarih 23986 sayılı uygun görüşlü yazıları doğrultusunda teklifin kabulüne ve gereği için evrakın Temizlik İşleri Müdürlüğüne havalesine;    işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

3- 5393 Sayılı Belediye Kanunu'nun Belediyelerin Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri başlıklı 67. Maddesi “Belediyede belediye meclisinin, belediyeye bağlı kuruluşlarda yetkili organın kararı ile park, bahçe, sera, refüj, kaldırım ve havuz bakımı ve tamiri; araç kiralama, kontrollük, temizlik, güvenlik ve yemek hizmetleri; makine-teçhizat bakım ve onarım işleri; bilgisayar sistem ve santralleri ile elektronik bilgi erişim hizmetleri; sağlıkla ilgili destek hizmetleri; fuar, panayır ve sergi hizmetleri; baraj, arıtma ve katı atık tesislerine ilişkin hizmetler; kanal bakım ve temizleme, alt yapı ve asfalt yapım ve onarımı, trafik sinyalizasyon ve aydınlatma bakımı, sayaç okuma ve sayaç sökme-takma işleri ile ilgili hizmetler; toplu ulaşım ve taşıma hizmetleri; sosyal tesislerin işletilmesi ile ilgili işler, süresi ilk mahallî idareler genel seçimlerini izleyen altıncı ayın sonunu geçmemek üzere ihale yoluyla üçüncü şahıslara gördürülebilir” denilmektedir.

           5393 sayılı Belediye Kanununun 67. Maddesi hükmü gereğince Belediyemizde ihtiyaç duyulan Özel Güvenlik Hizmeti alımının 21 (yirmibir) Ay süreyle 4734 sayılı kanunun 19. Maddesine istinaden Açık ihale ile yaptırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

4- Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi bulunan Aziziye İlçesi Ilıca Mahallesi 10136 ada 17 nolu parsel 3078,42 m² (hisse 221,27 m²) ve Gezköy Mahallesinde bulunan 1918 ada 9 nolu parsel 367,84 m² (hisse 276,18 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Ilıca

10136

17

3.078,42

Erzurum Şehir Vakfı

27/10/2017

5118

22127/307842

221,27

2

Gezköy

1918

9

367,84

Sezen GÜRAY-Semra KOÇYİĞİT

10/07/2017

3190

13809/18392

276,18

 

5- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Sedat Selim BARAKALI adına kayıtlı 0 ada 956 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanıdır. (E= 0.50, Yençok= 6.50 m) Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesi 0 ada 956 nolu toplam 4.200,00 m²’ lik taşınmazın Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanından Ticari Alanı (E= 2.00, Yençok= 15.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- Belediyemiz iştiraki olan Ilıca Termal A.Ş.’ nin Palen Doğalgaz A.Ş.’ ye (Teminat) güvence bedeli olarak 130.000,00 TL yatırılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aziziye İlçemiz Ilıca Mahallesinde yapımı tamamlanmak üzere olan 340 adet konut 114 işyeri yapımından ibaret Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında halihazır vaziyete uygun şekilde Belediyemiz tarafından hazırlanan konut adaları ve ticaret adaları sınırını belirleyen İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- 07/07/2017 tarih ve 2017/89 sayılı Meclis kararı ile Komisyonumuza havale edilen, Erzurum İli, Aziziye İlçesi, Gezköy Mahallesinde bulunan, mülkiyeti Nadir Murat ERHAN adına kayıtlı 9542 ada 1 ve 2 nolu arsa vasfındaki taşınmazların bulunduğu imar adasının batı tarafında kalan 9542 ada 1 nolu parsel anıt alanı, imar adasının doğusunda kalan 9542 ada 2 nolu parsel Belediye hizmet alanı (E = 1.00 Yençok  = 9.50 m) olarak onaylı olup, imar adasının doğu-batı yönünde ada ayırma çizgisiyle iki bölüme ayıracak şekilde adanın kuzeyinde kalan alana Ticaret + Konut alanı ayrık nizam 5 kat (Taks = 0.35 Kaks  = 1.75 m) olacak şekilde ve adanın güneyinde kalan alana konut alanı (E = 1.60 Yençok  = 12.50 m) olarak hazırlanan imar plan tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde; İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda reddine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                                  

     Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.