09/10/2018 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (2.BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 09.10.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 2. Birleşiminin 1. Oturumu 09.10.2017 Pazartesi günü saat 09:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkan Tolga KUZZU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Yunus TERZİOĞLU, mazeret dilekçesine istinaden meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına, Ömer Faruk YARBA ve Lütfi İhsan TALAY mazeretsiz olarak toplantıya katılmamışlardır.

 

1- 03/10/2017 tarih ve 2017/223 sayılı Encümen kararı ve 05/10/2017 tarih 2017/114 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tetkik ve inceleme sonucunda rapora bağlanan ekteki 2018 Mali Yılı Belediye Gelirleri Gelir Tarifesi ve Küşat Harçları tarifesinin kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesi 22/08/2017 tarih 2017/206 sayılı Encümen kararı ve 05/10/2017 tarih 2017/117 sayılı Meclis kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, Plan ve Bütçe Komisyonunun tetkik edip inceleyerek komisyon raporuyla kabul edilerek Belediye Meclisine tevdi edilen 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesi ve Bütçe Kararnamesinin;

                                                      GELİR BÜTÇESİ

GELİR TÜRÜ

Vergi Gelirleri 

6.015.000,00

Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri  

8.486.500,00

Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler

6.912.000,00

Diğer Gelirler

23.002.500,00

Sermaye Gelirleri

3.668.000,00

Ret ve İadeler (-)

-14.000,00

Gelir Bütçesi 48.070.000   Türk Lirası  tahmin edilmiş olup, bu gelirlere karşılık;

                                                       GİDER BÜTÇESİ

FONKSİYONEL SINIFLANDIRMA

Genel Kamu Hizmetleri 

15.287.000,00

Kamu Düzeni ve Güvenlik Hizmetleri

600.000,00

Ekonomik İşler ve Hizmetler

11.182.000,00

Çevre Koruma Hizmetleri

8.457.000,00

İskân ve Toplum Refahı Hizmetleri

11.456.000,00

Dinlenme, Kültür ve Din Hizmetleri

1.088.000,00

TOPLAM

48.070.000,00

   Gider Bütçesi 48.070.000   Türk lirası tahmin edilmiştir.

 

                      Gider Bütçesinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Ayrımı;

EKONOMİK SINIFLANDIRMA

MİKTARI

BÜTÇE İÇİNDEKİ PAYI %

Personel Giderleri 

6.925.000,00

% 14,41

Sos.Güv.Kur.Devlet Primi Giderleri

1.283.000,00

%  2,67

Mal ve Hizmet Alım Giderleri

19.345.000,00

% 40,24

Faiz Giderleri

465.000,00

%  0,97

Cari Transferler 

1.630.000,00

%  3,39

Sermaye Giderleri 

13.615.000,00

% 28,32

Yedek Ödenekler 

4.807.000,00

            % 10,00

T O P L A M

48.070.000,00

100

 

 

                           2018 MALİ YILI MÜDÜRLÜK BAZINDA BÜTÇE ÖDENEĞİ

MÜDÜRLÜK

BÜTÇE

ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ

960.000,00

HUKUK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

430.000,00

DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

3.587.000,00

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

1.053.000,00

YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

184.000,00

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ

839.000,00

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ

6.214.000,00

FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

11.068.000,00

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

978.000,00

İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.303.000,00

MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

6.404.000,00

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

4.264.000,00

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

8.457.000,00

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ

600.000,00

KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ

1.088.000,00

KENTSEL TASARIM MÜDÜRLÜĞÜ

527.000,00

KIRSAL HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ

114.000,00

TOPLAM

48.070.000,00

 

 

Bu ödeneklerin gelir karşılıkları ise uygulanmakta olan ücret tarifelerine konulan artışla, Genel Bütçe Gelirlerinden gelecek paralar ile karşılanacaktır.

 

Ayrıca Belediye Vergi ve Harçlarının tahsillerinden karşılanmak üzere tahmin edilmiştir. 2018 Yılı Belediye  Gelir ve Gider Bütçesi 48.070.000 Türk Lirası olarak denkleştirilmiştir. Hazırlanan 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin kabulüne;

           

2018 MALİ YILI BÜTÇE KARARNAMESİ

 

MADDE 1     Belediye Bütçesi kapsamındaki Birimlerin harcamaları için (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam (48.070.000,00₺) ödenek verilmiştir.

 

MADDE 2     Belediye Bütçesinin geliri, bağlı (B)  işaretli cetvelde gösterildiği üzere toplam             (48.070.000,00₺) olarak tahmin edilmiştir.

 

MADDE 3     2018 Yılı Gider Bütçesinde yer alan ödenek toplamı ile Gelir Bütçesinde tahmin edilen gelirler toplamı arasında denklik sağlanmıştır.

 

MADDE 4     Gelir çeşitlerinin her birinin dayandığı hükümleri gösterir (C) cetvelinde kayıtlı bulunan gelirler dışında, yürürlükteki mevzuata aykırı hiçbir kaynağa başvurulmayacaktır. Aksine hareket eden ilgililer hakkında, ilgili mevzuata göre işlem yapılacaktır. 5393 sayılı yasanın 59. maddesinde belirtilen ve bunların dışında kalan Belediye Gelirleri ve bankalardaki mevduatları; Belediyenin tüm Menkul ve Gayrimenkul malları, belediye hizmetlerinin yerine getirilmesine tahsis edilmiştir.

 

MADDE 5     Bağlı (G) cetvelinde nicelik ve niteliği gösterilen yatırım projeleri için Belediye Başkanı, hükmü birden çok yılı kapsayan sözleşmeler yapmaya yetkilidir.

 

MADDE 6     6245 sayılı Harcırah Kanununun 8. maddesi gereğince üzerinde resmi bir görev bulunmayanlara yurt içi, yurt dışı gezi ve görevlerde verilecek günlük ve yol giderleri bağlı (H) cetvelinde gösterilen miktarlar üzerinden ödenecektir.

 

MADDE 7     Bütçeye aşağıda belirtilen cetveller eklenmiştir.

 

Bütçe Kararnamesi

 

1          Ödenek Cetveli (A) (Örnek-14)

2          Gelirlerin Ekonomik sınıflandırma cetveli (B). (Örnek-15)

3          Finansmanın Ekonomik Sınıflandırması cetveli (Örnek-16)

4          Gelirlerin yasal dayanağını gösterir (C) cetveli (Örnek-17)

5          Çok Yıllı Gider Bütçesi. (Örnek-18)

6          Fonk. ve Ekon. Sınıflandır. Düzeyin. İzleyen İki Yıl Bütç. Tah. ödenek cetveli. (Örnek-8)

7          Çok Yıllı Gelir Bütçesi (Örnek-19)

8          Çok Yıllı Finansmanın Ekonomik Sınıf. Cetveli (Örnek-20)

9          Gelecek Yıllara,Yaygın Yüklen. Kaps. Taah. (G) cetveli. (Örnek-21)

                       10        Memur Olmayanlara Verilecek Yolluk. Göster. (H) cetveli. (Örnek-22)

                       11        İhdas Edilen Memur Kadrolarını Gösterir (K1) Cetveli (Örnek-23)

                       12        İhdas Edilen Sürekli İşçi Kadrolarını Gösterir(K2) Cetveli (Örnek-24)

                       13        237 Sayılı Taşıt Kan. Göre Satın Alınacak Taşıt. Gösterir (T1) cetveli

                       14        Mevcut Taşıtları Gösterir (T2) Cetveli (Örnek-26)

                       15        Ayrıntılı Harcama Programı (Örnek-27)

                       16        Finansman Programı (Örnek-28)

 

 

MADDE 8     Meclisçe kabul edilen bütçede ancak ilgili kanun ve yönetmenliklerde belirtilen usul ve esaslara uyulmak suretiyle değişiklik yapabilir.

 

MADDE 9     Belediye Vergilerine, harçlarına ve katılma paylarına ait tahsil zamanları, 2464 sayılı kanunda belirtilen ve takside bağlanması gereken gelirlerden İlan ve reklam Vergisi için Nisan ve Ekim aylarında, Belediye Meclisince tayin edilerek yılda iki eşit taksitle tahsil edilecektir.

 

MADDE 10   Belediye tahsilatının gerektiğinde Bankalar ve özel Finans Kurumları kanalı ile yaptırılmasında Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 11   Belediye Memur ve işçilerine mevzuat ve toplu iş sözleşmesi hükümlerine göre fazla mesai yaptırmaya Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 12   Daha önce kabul edilen plan ve yıllık yatırım programları ve beldenin kalkınmasının temini için meclisce yapılması uygun görülen, işlere ilişkin kurum adına borçlanmaya üst yönetici yetkili kılınmıştır. 

 

MADDE 13   Belediye Gelirler kanunu gereği Emlak ve Çevre Temizlik Vergileri eşit taksitte Mayıs ve Kasım ayında alınır.

 

MADDE 14   Belediye adına karşılıksız her türlü aynı ve nakdi bağış kabul etmeye Belediye Başkanı yetkilidir.

 

MADDE 15   Belediyemize ait gayrimenkullerin geçmiş yıllarda kiraya verilip mukavele mühleti biten yerlerden diğer emsali yerlerinde ihale yoluyla kiraya verilmesinde Encümen yetkilidir.

 

MADDE 16   Belediyemizce 2018 Mali Yılı içerisinde 5393 sayılı Belediye kanunu 68.maddesi hükümleri gereğince iç ve dış borçlanma yapabilir.       

 

MADDE 17   Belediye Başkanının izinli, raporlu veya görevli olarak ayrılması halinde 5393 sayılı Kanunun 40. maddesine göre vekâlet bıraktığı Belediye Başkanı Vekiline, Belediye Başkanına ödenen aylığın günlük tutarı kadar aynen ödenir.

 

MADDE 18   Bu Kararname Hükümleri 01/01/2018 tarihinde yürürlüğe girer.

 

MADDE 19   Bu Kararname Hükümlerini Belediye Başkanı yürütmeye yetkilidir.

 

2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi tek tek okunarak oylamaya sunuldu. 2018 Mali Yılı Bütçe Kararnamesi 19 madde olarak oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

    Mehmet AKARSU                        Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                    

    Meclis 1. Başkan Vekili                  Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi

 

 


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.