05/10/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ (1.BİRLEŞİM)

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 05.10.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Ekim ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 05.10.2017 Perşembe günü saat 14:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Engin ERDAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Ahmet KOCAMAN, Onur Sertaç GÖK, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Halil ÖZCAN, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Cafer PALA ve İlhan KERVAN

 

Toplantıya Katılmayanlar; Ömer Faruk TÖREMEN, Ömer Faruk YARBA, Lütfi İhsan TALAY, Serkant Tolga KUZZU ve Yunus TERZİOĞLU mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

  • Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

 

1- Belediyemiz ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı arasında İlçemiz Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi 05/02/2010 tarihinde protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında kalan,  Mülkiyeti Belediyemize ait kadastronun 10075 ada 5 parsel (Eski Parsel 1424), 10059 ada 3 nolu parsel (Eski parsel 1453), 10071 ada 48 nolu parsel (Eski parsel 3179), 10071 ada 50 nolu parsel (Eski parsel 3177)’ de kayıtlı taşınmaz mallarımız Eski Mahalle 2. Etap Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında hak sahipliği değerleme raporundaki bedel üzerinden Toplu Konut İdaresi Başkanlığına devredilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

2- Belediyemiz Envanterinde bulunan aşağıdaki tabloda cins, model ve plakaları yazılı araçların ekonomik ömrünü doldurduğundan teşekkül ettirilecek komisyon raporu doğrultusunda satılmasına satış işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

ARAÇ CİNSİ

MODELİ

955 Paletli Kepçe

1984

Hidromek Kazıcı Yükleyici

1997

4400 Volvo Kepçe

1984

Şahin Taksi

1989- 25 DR 936

Mercedes Taksi

1980- 25 ES 090

İveco Kamyonet

1993- 25 DA 294

 

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Murat Emrullah BUDAK ve Nurullah BUDAK adına kayıtlı 1688 ada 9 nolu parselde kayıtlı taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planlarımızda konut alanı, ayrık nizam 5 kat (Taks=0,35, Kaks= 1,75) olup şehir plancısı tarafından hazırlanan imar plan tadilatında Yençok= 5 kat yapılaşma koşulu ile Ticaret+Konut alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

4- 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2018 yılı Hazırlanacak Performans Programında;

  1. a) İdarenin Ana Fonksiyonlarını
  2. b) Bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerin belirlenmesi
  3. c) Kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisi ve kullanılmasının sağlanması
  4. d) Performans hedeflerinin ölçümünü yaparak ulaşılmak istenen hedeflerin tespitinin yapılması hususunda;

           5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. Maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 34/a ve 56. Maddesinde “stratejik plan ve performans programına uygun” 2018 Mali yılı Performans Programının kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

5- 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi ve Küşat Harçlarının görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

6- 6360 sayılı yasanın 1. Maddenin 2. Fıkrasında “Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Diyarbakır, Eskişehir, Erzurum, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Konya, Mersin, Sakarya ve Samsun büyükşehir belediyelerinin sınırları il mülki sınırlarıdır” denilmektedir. Aynı yasa ile Belediyemize bağlanan kırsal mahallelerimize hizmet götürülmesi için Aziziye Belediye Meclisimizin 05/09/2014 tarih ve 2014/67 sayılı kararı ile kabul edilen Stratejik Plan (5 Yıllık Kalkınma Planı) 5018 Kamu Mali Yönetim Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 41. Maddesi doğrultusunda hazırlanan Stratejik Plan ve Performansa uygun 6360 sayılı yasa ile köylerin tüzel kişilikleri kaldırılıp, mahalleye dönüştürülen Belediyemize bağlanan Kırsal alandaki 69 mahallemize Temel Belediyecilik hizmetlerinin götürülmesi, kırsal alandaki yaşam koşullarının kolaylaştırılması, iyileştirilmesi, geliştirilmesi için kırsal alandaki mahallelerimizin; Evsel katı atıkların bertaraf edilmesi köy konakları, taziye evleri, sosyal donatı alanları, çocuk parkları, mahalli müşterek olmak kaydıyla arazi yayla yolları, çoban evleri, eski köy okullarının tefriş edilerek kültür evlerine döndürülmesi, ağaçlandırma, çevre düzenleme, örnek mahalle ormanları gibi hizmetlerin Belediyemizce yapılıp yaptırılmasına, her türlü fizibilite, etüt, plan, proje yapılması ve yaptırılmasına Belediye Kanununun 18. Maddesinin (t) bendinde “Mücavir alanlara belediye hizmetlerinin götürülmesine karar vermek” denilmektedir. 18. Maddenin (t) bendi gereğince kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

7- İlçemiz Saltuklu Mahallesine bitişik İstinaf Mahkemelerinin bulunduğu mevkiide dâhil olmak üzere Yakutiye Belediyesi İdari sınırları içerisinde kalan cadde ve sokakların Temel Belediyecilik hizmetlerinden yararlanamadıkları gerekçesiyle ve mevcut yolların bakım onarımının yapılmadığını CİMER ve BİMER portalı vasıtasıyla defalarca iletilmiştir. Belediye Kanunu 75. Maddesinde “Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaşmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda;

  1. a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına ait yapım, bakım, onarım ve taşıma işlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluşlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleştirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iş, işin yapımını üstlenen kuruluşun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır”

Belediye kanununun 7. Maddesinde Sınır uyuşmazlıklarının çözümü;

Bir il dâhilindeki beldeler veya köyler arasında sınır uyuşmazlığı çıkması hâlinde ilgili belediye meclisi ve köy ihtiyar meclisi ile kaymakamın görüşleri otuz gün süre verilerek istenir. Vali, bu görüşleri değerlendirerek sınır uyuşmazlığını karara bağlar. Büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan ilçe ve ilk kademe belediyelerinin sınır değişikliklerinde büyükşehir belediye meclisinin de görüşü alınır. İl ve ilçe sınırlarının değiştirilmesini gerektirecek sınır uyuşmazlıklarında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümleri uygulanır” denilmektedir.

İlçemiz Aziziye ile komşu ilçemiz Yakutiye ilçe sınır belirlendiğinde 7. Maddedeki tarif edilen “dere, tepe belirgin yerler dikkate alınarak sınır çizgisi çizilir” açık hükmü doğrultusunda sınırımız belirlenmediğinden Üniversite arazisinin bitişiğindeki tanzim edilmiş kuru dere yatağı belirgin çizgi olarak uygulanmadığından hem Yakutiye İlçe sınırı içerisinde kalan yerleşim yerinde kalan vatandaşlarımız temel hizmet götürülmesinde aksaklıklar yaşanmaktadır, hem de imar bütünlüğü ve kentsel planlamada farklı uygulamalar görüntü kirliliği oluşmaktadır.

 

                 Saltuklu mahallemize bitişik yerleşim alanının temel Belediyecilik hizmetlerinden yararlanması şikâyet konu olan aksaklıkların giderilmesi için Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a) bendi doğrultusunda Yakutiye İlçe Belediyesi ile Aziziye İlçe Belediyesi arasında gerekli çalışmayı yapmaya, yaptırmaya gerektiğinde yapılacak çalışmaları protokole bağlamaya; Belediye Başkanı Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ a yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8- 2018 Mali Yılı Hazırlık Bütçesinin görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

9- Belediyemiz Akyazı Mahallesi bölgesinde iletişimin sağlanması için Mülkiyeti Belediyemize ait 119 ada 1 parselde kayıtlı bulunan köy evinin çatısı ile köy caminin kurumumuzca tespit edilecek uygun bir yere GSM sistemlerinin kurulması için Turkcell iletişim hizmetleri adına verilen dilekçeye binaen 5 yıllığına bedelsiz izin verilmesine; Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

10- Bahse konu talebin geleneksel ata sporlarımız ve kültürümüzü öğretme, yaygınlaştırma, sportif ve kültürel faaliyetleri teşvik etme açısından sosyal Belediyeciliğin gereği gençliğimizi olumlu yönde etkileyecek sonuçları olacağı kanaati ile ilçemizdeki faaliyet gösteren Geleneksel Ata Sporları alanında iştigal eden spor kulüplerimizin faaliyetlerini icra edeceği; 10027 ada 37 parsel 5.935,58 m² alanın bedelsiz veya cüzi bedelle verilmesi içi Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

11- Bölgemizde bulunan TCDD 4. Bölge Müdürlüğüne ait Palandöken Lojistik merkezinin karayolu bağlantısının oluşturulabilmesi için Mülkiyeti Belediyemize ait 203,32 m² arsa vasfındaki alan kamulaştırılmak istenmektedir. Teşekküllerinde oluşturulan Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen 18,34 TL/m² bedel üzerinden toplamda 3.728,89 TL bedelle satılması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

12- 2017 Mali Yılı Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün bütçesi yetmeyeceği anlaşılan (03-06-02-01) Tanıtma Ağırlama Kalemine, (06-02-01-02) Kentsel Tasarım Müdürlüğünün Müşavirlik Giderleri kaleminden 200.000,00 TL aktarma yapılmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

13- 07/07/2017 tarih ve 2017/91 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Öz Sde Yıldız Tarım ve Hayvancılık İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 264 nolu taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0,30, Hmax= 9,50 m) sanayi alanı olarak görünen alanın (E= 2,00, Yençok= 20,00 m) 50,00 metrelik Erzurum- Erzincan karayoluna olan cephesinden 20 metre otopark ve bütün cephelerden 5 metre çekme mesafesi bırakmak koşuluyla, Özel Sağlık Tesisi alanı ve Konaklama Tesisi alanı olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatı gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

14- Mülkiyeti Belediyemize ait Yarımca Mahallesi Koyunbastı Mevkiinde bulunan 0 ada 191 parselde kayıtlı 18.670,42 m² taşınmaz için satış kararının alınması için Belediye Başkanı ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 

15- 07/07/2017 tarih ve 2017/92 sayılı Meclis kararı ile İmar Komisyonuna havale edilen Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1218, 1228 ve 4807 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0,50 Yençok= 15,50 m) yapılaşma koşullarıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı olarak görünen alanın (E= 2.00 Yençok= 15.50 m) yapılaşma koşullarıyla Ticaret alanına çevrilmesi için gerek mahallinde gerekse pafta üzerinde yapılan inceleme neticesinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının İmar Komisyon Raporu doğrultusunda kabulüne; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                                    Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.