07/07/2017 TARİHLİ MECLİS KARAR ÖZETİ

AZİZİYE BELEDİYE MECLİSİNİN 07.07.2017 TARİHLİ OLAĞAN                                                             TOPLANTISININ 1. BİRLEŞİMİNİN 1. OTURUMUNDA ALINAN KARARLARIN ÖZETİDİR.

 

KARARLARIN ÖZETİ

   Belediyemiz Meclisi, 5393 sayılı kanunun 20. Maddesi uyarınca aşağıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere Meclis olağan 6. Seçim döneminin 4. Dönem yılının Temmuz ayı olağan toplantısının 1. Birleşiminin 1. Oturumu 07.07.2017 Cuma günü saat 15:00'da Meclis toplantı salonunda yapmak üzere toplandı.

                             

Toplantıya Katılanlar;  Muhammed Cevdet ORHAN, Mustafa KAHVECİ, Mustafa GÜLKAR, Ömer Faruk TÖREMEN, Hüseyin BEKMEZ, Mualla Turan SAYKAL, Mehmet AKARSU, Hüseyin GÜLER, İsa ARİFOĞLU, Hülya SALTUKLU, Yunus TERZİOĞLU, Ahmet KOCAMAN, Metin AYGÜN, Sacit DELLALBAŞI, Lütfi İhsan TALAY, Adnan KORKMAZ, Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU, Semehe YEŞİLDAĞ, Muhsin SEFİLOĞLU, Serkant Tolga KUZZU,  Cafer PALA ve İlhan KERVAN.

 

Toplantıya Katılmayanlar; Engin ERDAL, Onur Sertaç GÖK, Ömer Faruk YARBA ve Halil ÖZCAN mazeret dilekçelerine istinaden Meclis tarafından oy birliği ile izinli sayılmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

 

8 Adet Ek Gündem maddesi oylanarak oy birliği ile gündeme alınmıştır.

 

1-  Eksik evrakların tamamlanması için, İmar Komisyonunun ilave çalışmaları yapmasına ve ertelenmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 

2- 1 adet toplu taşıma aracı, 1 adet hafif ticari araç, 1 adet iş makinesi, 1 adet yükleyici, 2 adet kamyonet ve 1 adet damperli kamyon işinde kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş’ den 1.911.600- (birmilyondokuzyüzonbirbinaltıyüz) TL kredi kullanılmasına, krediden kaynaklanacak anapara, faiz, denetim giderleri, komisyon, vergi, resim, harç, ücret vs. ödemelerin, İller Bankası A.Ş’ ce teminat olarak alınacak Belediyemiz gelirlerinden ve İller Bankası A.Ş ve Maliye Bakanlığınca dağıtılan yasal paylarımızın mevzuattan kaynaklanan herhangi bir kesinti oranına bağlı kalmaksızın tamamından (% 40’ ın dışında ve % 100’ üne kadar) karşılanması, kredi teminatına konu gelirlerden krediye ilişkin ödemelerin karşılanamaması halinde, bu krediyle elde edilen tesis, inşaat ve hernevi gayrimenkul ile araç, gereç ve malzemenin, İller Bankası A.Ş. ‘ ce talep edildiği takdirde aynı şartlarda ve talep tarihinde İller Bankası A.Ş. adına ipotek ve rehin edilmesine, İller Bankası A.Ş.’ ce Belediyemize kullandırılacak krediye ilişkin olarak her türlü sözleşmeyi ve evrakı imzalama ve kredi ile ilgili devam eden işlemleri yürütmeye, Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. ‘ ye ipotek vermeye, Belediyemizin her türlü gelir, hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. ‘ ye terhin ve temlik etmeye, Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. ‘ ye rehin vermeye, İller Bankası A.Ş.’ nin mevcut mevzuatı ve bunda meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde, 5393 sayılı Belediye Kanununun 68. Maddesinde yer alan koşulların yerine getirilmesi kaydıyla krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanımız Sayın Muhammed Cevdet ORHAN’ ın yetkilendirilmesine; karar verilmiştir.        

3- Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu Mahallesi Bozlar mevkiinde bulunan Mülkiyeti Murathan Cargo Lojistik Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı tarla vasfındaki 0 ada 383 nolu parsel üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 0.60, Yençok= 12.50 m) olarak Mevzi İmar Planı yapma talebi bulunmaktadır.

           Erzurum İli Aziziye İlçesi Kuşçu Mahallesi Bozlar mevkiinde bulunan Mülkiyeti Murathan Cargo Lojistik Ticaret Ltd. Şti. adına kayıtlı tarla vasfındaki 0 ada 383 nolu parsel üzerinde Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı (E= 0.60, Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan Mevzi İmar Planının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 4- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Nadir Murat Erhan adına kayıtlı 9542 ada 1 ve 2 nolu  arsa vasfındaki taşınmazlar için İmar Plan Tadilatı talebi bulunmaktadır.

            Bahse konu Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy mahallesinde bulunan Mülkiyeti Nadir Murat Erhan adına kayıtlı 9542 ada 1 ve 2 nolu arsa vasfındaki taşınmazların bulunduğu imar adasının batı tarafında kalan 9542 ada 1 nolu parsel anıt alanı, imar adasının doğusunda kalan 9542 ada 2 nolu parsel Belediye hizmet alanı (E= 1.00, Yençok= 9.50 m) olarak onaylı olup, imar adasını doğu-batı yönünde ada ayırma çizgisiyle iki bölüme ayıracak şekilde adanın kuzeyinde kalan alana Ticaret+ Konut alanı, ayrık nizam 5 kat (Taks= 0.35, Kaks= 1.75 m) olacak şekilde ve adanın güneyinde kalan alana konut alanı (E=1.60, Yençok= 12.50 m) olarak hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

 5- Belediyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesi arasında Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulması hususunda;

            5393 sayılı kanunun 18. maddesinin “p” bendinde “Yurt içindeki ve İçişleri Bakanlığının izniyle yurt dışındaki belediyeler ve mahallî idare birlikleriyle karşılıklı iş birliği yapılmasına; kardeş kent ilişkileri kurulmasına; ekonomik ve sosyal ilişkileri geliştirmek amacıyla kültür, sanat ve spor gibi alanlarda faaliyet ve projeler gerçekleştirilmesine; bu çerçevede arsa, bina ve benzeri tesisleri yapma, yaptırma, kiralama veya tahsis etmeye karar vermek.” denilmektedir.

            Belediyemiz ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Tatlısu Belediyesi arasında sosyokültürel anlamda Kardeş Kent Belediyecilik ilişkisi kurulmasına; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir. 

 6-           Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Öz Sde Yıldız Tarım ve Hayvancılık İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 264 nolu taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0.30 Hmax= 9.50 m) yapılaşma koşullarıyla sanayi alanı olarak görünen alanın (E= 2.00, Yençok= 15.50 m) yapılaşma koşullarıyla Özel Sağlık Tesisi alanına çevrilmesi için İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

           Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan Mülkiyeti Öz Sde Yıldız Tarım ve Hayvancılık İnşaat Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. adına kayıtlı 264 nolu taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0.30 Hmax= 9.50 m) yapılaşma koşullarıyla sanayi alanı olarak görünen alanın (E= 2.00, Yençok= 15.50 m) yapılaşma koşullarıyla Özel Sağlık Tesisi alanına çevrilmesi için hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

7- Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1218, 1228 ve 4807 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0.50, Yençok= 6.50 m) yapılaşma koşullarıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak görünen alanın, (E= 2.00, Yençok= 15.50 m) yapılaşma koşullarıyla Ticaret alanına çevrilmesi için İmar Plan Tadilatı yapma talebi bulunmaktadır.

            Bahse konu  Erzurum İli Aziziye İlçesi Gezköy Mahallesinde bulunan 1396, 1397, 1398, 1399, 1400, 1401, 1402, 1403, 1404, 1405, 1406, 1407, 1408, 1409, 1410, 1411, 1412, 1413, 1414, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1421, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437, 1438, 1439, 1440, 1441, 1442, 1444, 1445, 1446, 1447, 1448, 1218, 1228 ve 4807 nolu parsellerde kayıtlı taşınmaz üzerinde mevcut durumu (E= 0.50, Yençok= 6.50 m) yapılaşma koşullarıyla Konut Dışı Kentsel Çalışma alanı olarak görünen alanın, (E= 2.00, Yençok= 15.50 m) yapılaşma koşullarıyla Ticaret alanına çevrilmesi için hazırlanan İmar Plan Tadilatının görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

8- İlçemizde Bakkal, Büfe, Market, Şarküteri vb. işyeri çalıştıran ve geçimini bu yolla sağlayan esnafların korunması Aziziye Merkez İlçesi küçük esnaf grubunun durumlarının iyileştirilmesi açısından Belediyemizden İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı alarak faaliyet gösteren süper marketlerin(Bim,A101,Şok vb.)birden fazla şube açma talebinde bulunulmasından dolayı aşağıdaki gösterilen şartları taşımaları;

          -Marketler arası en az 1000m.mesafe şartı aranması (karşı, sağ-sol cadde ve sokaklar dahil)

           -Trafik sorunu yaşanmaması için kavşaklara en az 50 m. mesafe olması,

           -Marketlere giriş-çıkış olarak iki kapının bulunması,

           -Marketlerde çocuk emzirme yerlerinin bulunması,

           -İşletmeye yetecek kadar depo bulundurulması,

           -İşletmenin giriş-çıkışında en az 10 (On) araçlık otopark alanının olması,

           -Her 2000 nüfus için bir zincir market açılmasına müsaade edilmesi,        

           Küçük Esnafın ticari kazanç bakımından korunması açısından 5393 Sayılı Belediye Kanununun Belediye Yetkileri ve İmtiyazları başlıkla 15.maddesinin (b) fıkrası “Kanunların Belediyelere verdiği yetki çerçevesinde yönetmenlik çıkartmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek” hükmü gereğince, İlçemizde serbest piyasa şartlarında İlçemiz esnafının korunması amacıyla ulusal marketlerin (Bim,A101,Şok vb.) açılması esnasında yukarıda belirtilen şartları yerine getirilerek izin verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

9- İçişleri Bakanlığının 30/12/2016 tarih 28376 sayı ve 06/03/2017 tarih 5788 sayılı olurları ile Özel Kalem Müdürlüğüne atama yapılması hakkında izin alınmıştır. 5393 sayılı kanunun 49. Maddesinin “b” bendinde Belediye personeli, belediye başkanı tarafından atanır. Birim müdürlüğü ve üstü yönetici kadrolarına yapılan atamalar ilk toplantıda belediye meclisinin bilgisine sunulur denilmektedir.

            İçişleri Bakanlığının 30/12/2016 tarih 28376 sayı ve 06/03/2017 tarih 5788 sayılı tarih olurları ile yapılan atamalar hakkında meclise bilgi verilmiştir.           

10- Mülkiyeti Belediyemize ait Gezköy Mahallesi 12485 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 nolu parsel, 12486 ada 1, 2, 5, 6, 7 ve 8 nolu parsel ve 12488 ada 1 ve 6 nolu parsellerden oluşan taşınmazların 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre satışının yapılmasına, satış için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

11- Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından 11/04/2017 tarih 673 sayılı ve 09/05/2017 tarih ve 721 sayılı Encümen kararı ile bölgemizde bulunan hurdacılar sitesi ve kamyoncular sitesindeki hisselerimizin belirlenen bedeller üzerinden satışının yapılmasına, satış için Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir

 

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Vasfı

Hisse Oranı

Hisse M²

Bedeli

TL/m²

Toplam Bedel TL

1

Gezköy

6689

5

67.204,49

Arsa

104765/1294196

5.440,19

80,00

435.215,20

2

Gezköy

6689

6

49.273,15

Arsa

104765/1294196

3.988,65

80,00

319.092,00

 12- Aziziye İlçesi Gezköy ve Ilıca Mahallesinde bulunan Mülkiyetinde Belediyemizin hissesi olan Gezköy Mahallesi 10148 ada 6 nolu parsel 437,74 m² (hisse 38,78 m²) ve Ilıca Mahallesi 10005 ada 12 nolu parsel 34.3150,94 m² (hisse 1492,26 m²) hisseli taşınmazların 3194 sayılı İmar Kanununun 17. maddesine göre satışının yapılması için, Belediye Başkanına ve Encümene yetki verilmesine; işaretle yapılan oylama neticesinde oy birliği ile karar verilmiştir.

No

Mahalle

Ada

Parsel

Yüz Ölçümü

Talepte Bulunan

Dilekçe Tarihi

Dilekçe

Sayısı

Hisse

Oranı

Hisse

1

Gezköy

10148

6

437,74

Hikmet TORUN

12/06/2017

2768

3778/43774

38,78

2

Ilıca

10005

12

34.315,94

N. Utkan ILICALI

04/07/2017

3089

149446/3436659

1492,26

Muhammed Cevdet ORHAN             Hülya SALTUKLU             Ş. Yaşar TARİKDAROĞLU                                                                    Meclis Başkanı                             Divan Kâtibi                                Divan Kâtibi


Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ile Çerez Politikası'nı inceleyebilirsiniz.