İLAN - ERZURUM AZİZİYE BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN DUYURULUR

Mülkiyeti Belediyemize ait Saltuklu Mahallesinde bulunan 1 adet taşınmazın, % 50’ sinin peşin geriye kalan  % 50’ si ise 20 ay vadeli olup, aylık vade farkı 0,90 olarak uygulanacaktır. Aşağıda ada, parsel, imar durumu, m² si ve muhammen bedeli belirtilen taşınmazlar 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif Usulüne göre ihale ile satılacaktır.

 

Sıra No

Ada No

Parsel

No

Yüz Ölçümü

(m²)

Cinsi

İmar Durumu

Hmax (15,50)

Emsal (1,50)

Mevkii

Toplam Parselin Muhammen Bedel (TL)

  

Geçici teminat

1

12488

1

2.892,50

Arsa

5 Kat

Saltuklu

1.995.825,00 TL

59.874,75 TL

 

İhale 2886 sayılı kanunun 36.maddesi gereğince Kapalı Teklif usulü ile 29.09.2017 tarihinde saat 16'00'da Belediye Encümen salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır.

İhaleye katılmak için ;

1- İkametgâh senedi

2- Nüfus Cüzdan Sureti

3- Geçici teminata ait Makbuz, Banka dekontu veya teminat mektubu,

4- Türkiye’de tebligat için adres göstermek

5- İhale ile ilgili Şartname belediyemiz Emlak İstimlak Müdürlüğünden 200,00 TL karşılığında temin edilebilir.

6- Şartname bedelinin yatırıldığına dair makbuz.

7- Satışı yapılacak mülkiyetin özellikleri şartnamede belirtilmiştir.
8- Belediye Encümeni İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

9- Vekâleten katılım olması durumunda noter onaylı belgeler.

10- Belediyemize Emlak ve ÇTV borcu yok yazısı.

 

İLAN OLUNUR 14.09.2017                                                                                                             

                                                                                                              Halil ÖZCAN

                                                                                                        Belediye Başkan Vekili